ian. 13

Legea nr. 284/2010 și ajutoarele pentru militarii pensionari

Tags: , , , , ,
Legea nr. 284/2010 și ajutoarele pentru militarii pensionari

Ajutoarele pentru militarii pensionari prevăzute de Legea nr. 284/2010 par a fi subiectul momentului. Potrivit Legii nr. 284/2010, de aceste ajutoare beneficiază militarii care își încetează activitatea prin trecere în rezervă. Din rațiuni bugetare, statul român a amânat din 2010 și până în prezent acordarea acestor ajutoare printr-o serie de acte normative succesive anuale.

Spre sfârșitul anului trecut, Tribunalul Constanța a pronunțat două hotărâri, în două dosare diferite, prin care au fost admise solicitările formulate de militarii pensionari de obligare a M.Ap.N. la plata ajutoarelor prevăzute de Legea nr. 284/2010, anexa VII, secțiunea 3 art. 20 alin. 1 și alin. 2.
Pentru că aceste hotărâri au produs un viu interes în rândul pensionarilor militari sau ai M.A.I. prezentăm principalele elemente care au condus la admiterea acestor cereri, cu referire exemplificativă la situația de fapt din dosarul înregistrat sub nr. 3100/118/2017.

Situația de fapt și cererile reclamantului
Reclamantul F.I.D. a derulat raporturi de serviciu cu pârâtul M.Ap.N. prin U.M. nr. xxxx Mangalia, fiind încadrat până la data trecerii în rezervă cu drept de pensie, în funcția de xxxx, având gradul de colonel. În baza Ordinului Ministrului Apărării Naționale nr. MP xxxx din 01.10.2013, începând cu data de 30.10.2013, a fost trecut în rezervă cu drept de pensie pentru limită de vârstă, îndeplinind condițiile prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
Din deciziile de pensionare respectiv de recalculare emise de Ministerul Apărării Naționale – Casa de Pensii Sectorială, rezultă că a fost trecut în rezervă, având o vechime efectivă ca militar de 31 de ani, 01 luni și 06 zile.
Totodată, având în vedere că, potrivit Anexei la Legea nr. 263/2010, vârsta standard de pensionare în cazul reclamantului este de 57 de ani și 04 luni, fiind trecut în rezervă la vârsta de 50 de ani, 7 luni și 20 zile, rezultă că a fost trecut în rezervă cu 6 ani, 5 luni și 20 de zile, mai înainte de împlinirea limitei vârstei de pensionare, prevăzută de Anexa la Legea nr.263/2010.
În aceste condiții, reclamantul a solicitat instanței obligarea M.Ap.N. la plata ajutorului egal cu 32 de solde ale funcției de bază avută în luna schimbării poziției de activitate, conform Anexei VII, art.20, alin.1 și 2, secțiunea a 3-a, din Legea nr. 284/2010, dintre care 20 de solde pentru vechime efectivă ca militar peste 30 de ani și 12 solde pentru cei 6 ani întregi rămași până la limita de vârstă de pensionare. A mai solicitat reclamantul obligarea pârâtului la plata dobânzii legale aferentă celor 32 solde, calculată de la data înregistrării prezentei cereri și până la plata efectivă a ajutoarelor precum și obligarea la plata cheltuielilor ocazionate de judecarea cererii.

Hotărârea instanței
Instanța a admis cererea reclamantului, de a obliga M.Ap.N. la plata ajutorului stabilit la trecerea în rezervă, în funcție de vechimea efectivă ca militar (anexa VII, secțiunea 3, art. 20 al. 1 Legea 284/2010), la plata ajutorului egal cu două solde ale funcției de bază pentru fiecare an întreg rămas până la limita de vârstă de pensionare (anexa VII, secțiunea 3, art. 20 al. 1 Legea 284/2010) precum și la plata dobânzii legale aferente sumelor datorate, calculată pentru perioada cuprinsă între data trecerii în rezervă și data plății efective, inclusiv la actualizarea sumelor datorate la data plății.

Considerentele hotărârii
Conform Legii nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (publicată în M.O. nr. 492/28.06.2017, data intrării în vigoare fiind 01.07.2017), la art. 44, alin. 1, pct. 9 se prevede: „La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare.”
Anterior intrării în vigoare a Legii nr. 153/2017, care nu mai prevede acordarea drepturilor ce fac obiectul prezentului litigiu, plata acestor ajutoare a fost suspendată prin acte normative succesive dar această suspendare nu a echivalat cu stingerea dreptului ci a avut ca efect numai imposibilitatea realizării acestuia în intervalul de timp pentru care a fost suspendat exercițiul său.
Această interpretare a problemei de drept analizate în cauză a fost dată într-o speță similară și de Î.C.C.J. prin Decizia numărul XXIII din 12 decembrie 2005, când a fost sesizată cu un recurs în interesul legii privind aplicabilitatea dispozițiilor articolului 41 ind. 1 alin. (1) din Legea numărul 50/1996 introduse prin Ordonanța Guvernului nr. 83/2000 referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihnă.
Succesiunea în timp a actelor normative la care s-a făcut referire impune deci să se rețină că dreptul la prima pentru concediul de odihna al magistraților și al celorlalte categorii de personal salarizate în baza Legii nr. 50/1990, instituit prin 41 ind. 1 alin. (1), a fost introdus în această lege prin art. I pct. 38 din Ordonanța Guvernului nr. 83/2000 și și-a produs efectele începând de la 1 ianuarie 2001, iar în urma abrogării art. 41 ind. 1 alin. (1) prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 177/2002, intrata în vigoare la data de 01.01.2013, acel drept a încetat să mai existe.
Așa fiind și cum, în raport cu principiul neretroactivității legii civile, înscris în art. 15 din Constituție și în art. 1 din Codul civil, dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 177/2002 nu au putere retroactivă, rezultă că dreptul la prima pentru concediul de odihna acordat magistraților și personalului auxiliar de specialitate prin art. 49^1 alin. 1 din Legea nr. 50/1996, astfel cum a fost modificata și completata prin art. I pct. 38 din Ordonanța Guvernului nr. 83/2000, a existat în perioada anilor 2001-2002.
Or, dispozițiile 41 ind. 1 alin. (1) din Legea nr. 50/1996, prin care s-a acordat dreptul în discuție, au fost în ființă în întreaga perioadă menționată și, fiind conforme cu principiile înscrise în art. 38 alin. (2) din Constituția anterioară [art. 41 alin. (2) din Constituția revizuită în 2003], nu s-a constatat că ar fi neconstituționale.
Pe de altă parte, dispozițiile art. III alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2001, prin care s-a suspendat până la data de 31 decembrie 2003 aplicarea prevederilor 41 ind. 1 alin. (1) din Legea nr. 50/1996, ca și cele ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, prin care s-au prelungit până la 31 decembrie 2002 termenele prevăzute la art. III din ordonanța menționată, neconținând vreo referire la eventualitatea desființării dreptului la prima de concediu, ci doar la suspendarea exercițiului acestuia ori la prelungirea termenului de punere în aplicare, nu pot fi considerate nici ele că ar înlătura însăși existența lui.
Mai mult, suspendarea exercițiului dreptului nu echivalează cu însăși înlăturarea lui, cât timp prin nici o dispoziție legală nu i-a fost înlăturată existența pentru anii 2001 și 2002.
Neprevederea în continuare a acestui drept recunoscut și garantat nu poate înlătura existența lui anterioară pentru ca s-ar contraveni atât art. 53 din Constituția revizuită (art. 49 din Constituția anterioară) privind cazurile când se poate restrânge exercițiul unui drept, cât și reglementărilor date prin art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.
Din moment ce printr-o lege anterioară s-a conferit dreptul la prima pentru concediul de odihnă, iar acesta a încetat să mai fie prevazut doar după trecerea a 2 ani, în care s-a suspendat aplicarea lui, nu se poate considera că acel drept nu a existat în perioada respectivă deoarece s-ar încălca principiul constituțional care garantează realizarea drepturilor acordate.
Ca urmare, pentru ca un drept prevazut să nu devină doar o obligație lipsită de conținut, redusă la nudum jus, ceea ce ar constitui o îngrădire nelegitimă a exercitării lui, un atare drept nu poate fi considerat că nu a existat în perioada celor 2 ani, pentru care exercițiul lui a fost suspendat, iar nu înlăturat. Altfel, s-ar ajunge la situația ca un drept patrimonial, a cărui existență este recunoscută, să fie vidat de substanța sa și, practic, să devină lipsit de orice valoare.
De aceea, respectarea principiului încrederii în statul de drept, care implică asigurarea aplicării legilor adoptate în spiritul și litera lor, concomitent cu eliminarea oricărei tendințe de reglementare a unor situații juridice fictive, face necesar ca titularii drepturilor recunoscute să nu poată fi obstaculați de a se bucura efectiv de acestea pentru perioada în care au fost prevazute de lege.

În concluzie, efectele produse de acte normative de suspendare sau de amânare a punerii în aplicare a dispoziției legale referitoare la dreptul dobândit trebuie limitate numai la perioada cât a fost în vigoare actul normativ care a prevăzut dreptul respectiv.
A considera altfel ar însemna să se prelungească valabilitatea dispoziției de suspendare a aplicării unui text de lege și după abrogarea lui ceea ce ar fi de neconceput și inadmisibil.
Din interpretarea normelor legale enunțate rezultă că voința legiuitorului nu a fost aceea de eliminare a beneficiilor acordate unor categorii socioprofesionale respectiv de încetarea existenței dreptului la acordarea de ajutoare ci doar de suspendare a exercițiului acestui drept.
Rațiunea acestei interpretări este impusă și de succesiunea în timp a actelor normative prin care legiuitorul a dispus cu caracter temporar măsura ne aplicării dispozițiilor legale privind ajutoarele sau indemnizațiile între anii 2011 – 2017.
Raportat la considerentele expuse Tribunalul a constatat că dreptul dedus judecății a devenit actual iar efectele suspendării exercițiului dreptului au încetat la data de 01.07.2017 astfel că a admis acțiunea.

Autoritatea de lucru judecat
Cele două hotărâri au putere provizorie de lucru judecat deoarece au fost apelate de către M.Ap.N. urmând ca apelurile să se judece în februarie 2018, la Curtea de Apel Constanța. Speranțele reclamanților potrivit cu care apelurile vor fi respinse sunt mari și îndreptățite dat fiind faptul că deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție (inclusiv Decizia nr. XXIII din 12 decembrie 2005 cu privire la aplicabilitatea dispozițiilor art. 41 ind. 1 alin. (1) din Legea nr. 50/1996, introdus prin Ordonanța Guvernului nr. 83/2000, referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihnă) sunt obligatorii, trebuind a fi respectate și aplicate de către instanțe întocmai ca și legile, în scopul uniformizării practicii judiciare.

Informații suplimentare
Pensionarii M.Ap.N., M.A.I, de la Jandarmerie, Frontieră sau Justiție care doresc informații suplimentare despre aceste spețe ori doresc să își valorifice în instanță ajutoarele prevăzute de lege pot expedia cereri către cabinetul de avocat prin intermediul adresei de e-mail avocat@raican.ro.

 1. Buzatu Victor 27 sept. 2022 | reply

  Bună ziua. Am rugămintea să-mi spuneți ce documente îmi trebuiesc pentru întocmirea dosarului privind acordarea de ajutoare la trecerea în rezervă conform L 284/2010 ! Menționez că am ieșit la pensie din sistemul MAI începând cu data de 08.06.2017 ! Vă mulțumesc anticipat pentru sprijinul acordat

  • Florin Răican 30 sept. 2022 | reply

   Bună ziua! Până nu se va modifica legislația incidentă în ceea ce privește acordarea ajutoarelor la trecerea în rezervă nu mai iau dosare deoarece soluțiile data de instanțe sunt previzibile – de respingere a unor astfel de cereri.

 2. Sirbu Ion 16 feb. 2021 | reply

  pensionar MAI,doresc recuperarea drepturilor cuvenite la trecerea in rezerva la 1 iulie 2013. Am avut actiune in instanta la Tribunalul Giurgiu unde am pierdut si apoi Curtea de Apel Bucuresti a respins actiunea ca prematur introdusa. Vreau sa ma reprezentati in instanta si va rog sa mi comunicati ce documente va sunt necesare precum si onorariul. Va multumesc anticipat.

  • Florin Răican 22 feb. 2021 | reply

   Eu vă pot reprezenta în instanță dar mă tem că atâta vreme cât nu au intervenit modificări legislative soluția instanței va fi asemănătoare.

 3. Benchea Radu 12 feb. 2020 | reply

  Buna seara! Scuzati deranjul! Am iesit la pensie din cadrul MAI, în aprilie 2016. Am vreo sansa sa actionez in instanta pentru acordarea ajutoarelor la trecerea in rezerva? Multumesc! Astept un raspuns in vederea unei colaborari.

  • Florin Răican 13 feb. 2020 | reply

   Șansă să acționați MAI în instanță aveți însă nu vă pot spune ce șanse aveți și să câștigați.

 4. MARIN 12 sept. 2019 | reply

  Sunt din Braila,daca este neaparat pot veni la cabinet,dar intrebarea principala era daca se poate face ceva dupa atata timp?

  • Florin Răican 12 sept. 2019 | reply

   Rog fiți mai explicit. Înțeleg că sunteți din Brăila, că vă puteți deplasa dar nu înțeleg la ce timp vă referiți.

 5. Muresan Ioan -Vasile 30 aug. 2019 | reply

  Subofiter arma pompieri, ISU octombrie -1992- octombrie 2016,pensionar,doresc recuperarea drepturilor cuvenite la trecerea in rezerva

 6. MARIN 27 aug. 2019 | reply

  Va salut dle.avocat.Sunt pensionat la limita de varsta din noiembrie 2016,cu toate ca am solicitat drepturile cuvenite conf.leg.284,angajatorul a raspuns in scris ca sunt suspendate .La acest moment mai se poate face ceva as dori sa-mi trimiteti documentatia si onorariul dvs.Daca este nevoie eu ma pot prezenta la cabinetul dvs.

 7. Constantin 11 iun. 2019 | reply

  Maistru miltar, marina 1987-2016 , doresc recuperarea drepturilor cuvenite la trecerea în rezervă.

 8. Geambașu Costel 9 iun. 2019 | reply

  Am ieșit la pensie pentru limită de vârstă la data de 21.01.2016 cu o vechime de 27 ani de poliție. Vă rog respectuos să-mi comunicați ce acte/documente îmi sunt necesare pentru deschiderea acțiunii. Precizez că locuiesc în Țăndărei, jud. Ialomița, am mai mulți colegi în această situație și dacă puteți să ne reprezentanți, care ar fi onorariu?

  • Florin Răican 18 iun. 2019 | reply

   V-am trimis informațiile solicitate pe adresa de e-mail indicată de dvs.

 9. Colesnicencu Valeriu 27 feb. 2019 | reply

  Sunt trecut în rezervă din MApN la data de 31.12.2014 cu o vechime de 31 ani și 3 luni.
  Vă rog respectuos să-mi acordaţi sprijinul pentru introducerea unei cereri de chemare în judecată având ca obiect plata ajutoarelor prevăzute de Legea 284/2010.
  Vă rog de asemenea să-mi trimiteţi pe e-mail detalii despre documentaţia necesară şi despre onorariu în cazul unui proces individual.
  Vă mulţumesc anticipat!

 10. Observ cum cadre de la MApN se consideră nedreptățite în raport cu cele de la MAI. Total eronat! Toți cei care au jurat să apere țara „chiar și cu prețul vieții” au fost umiliți în egală măsură, indiferent de apartenența ministerială.
  Câștigarea la CEDO a acordării acestor drepturi nu este o garanție că acestea vor fi și date. Statul va prelungi cât de mult posibil acțiunea de acordare. Până se vor elabora normele/instrucțiunile de aplicare a hotărârii CEDO, până se vor raporta datele de către unități (număr de persoane îndreptățite, sume etc), până se vor aloca la buget banii vor fi trecut în neființă mulți dintre noi. Asta se și urmărește: reducerea pe orice cale a sumelor acordate.
  Închei exprimându-mi dorința și speranța că această problemă se va rezolva! Numai împreună, înpărtășindu-ne datele și experiența vom învinge în lupta cu statul! Mai trebuie gasită modalitatea/locul de comunicare (fie pe acest forum, fie pe facebook sau altele). Ar trebui să ni se alăture și juriștii militari pensionari a căror experiență este foarte utilă!
  Cu stimă!

 11. ion 28 nov. 2018 | reply

  Buna ziua! Doresc informatiile necesare introducerii unei cereri de chemare in judecata avand ca obiect plata salariilor compensatorii, inclusiv onorariul Dvs. Sunt pensionar militar din 2012 cu o vechime de 32 ani cand aveam varsta de 55 de ani.
  Va multumesc!

  • Florin Răican 8 dec. 2018 | reply

   Dacă mai puteți aștepta, rog reveniți în luna februarie 2019. Pentru moment îmi este aproape imposibil să mai iau alte dosare.

 12. Niciun dosar 2016-2017 , pâna la data de 01.07.2017 cand au fost scoase definitiv salariile compensatorii si ajutoarele la iesirea cu drept de pensie ,limită de vârsta , anticipat sau anticipat parțial nu au câștigat nimic !!!
  S-a făcut recurs , referitor cazului de la Constanța și s-a acceptat PREMATURITATEA ACȚIUNII (30.07.2018 – Dosar 3100/118/2017)
  PE SCURT …..NU CÂȘTIGĂ NIMENI PÂNĂ SLUGILE NUMITE ÎN FUNCȚII DE PSD LA CURTEA DE APEL NU SUNT EXCLUSE !
  Singurii care sunt chemați să ridice banii cash sunt cei de la MAI , JANDARMERIE , PENITENCIARE , dar numai câștigate în CONTENCIOS ADMINISTRATIV !!!
  M.Ap.N. nu vor lua bani nici în anul 2019-2025…etc
  Vai de mama noastră !!!

 13. Mircea 9 sept. 2018 | reply

  Bună ziua.

  Sunt pensionar M.A.I. începînd cu data de 27.06.2016 avand o vechime în muncă de 32 de ani . Aș dori să apelez la serviciile dumneavoastră pentru recuperarea salariilor compensatorii și a altor drepturi prevăzute de legislatia in vigoare la acea dată. Dacă sunteți de acord vă rog sa îmi transmiteți lista documentelor necesare, onorariul perceput de dvs și alte cheltuieli care îmi revin .
  Vă mulțumesc anticipat.

 14. Stingă Marian 2 iul. 2018 | reply

  Buna ziua.
  Sunt pensionar MAI din data de 01.07.2017. Împreună cu un alt coleg aflat în aceeași situatie am dori sa apelam la serviciile dvs. pentru recuperarea salariilor compensatorii și a celorlalte drepturi prevăzute de legislația în vigoare la acea dată.
  Dacă sunteți de acord va rog să-mi trimiteți lista cu documentele necesare, onorariu pentru două persoane sau alte precizări și dacă se impune să venim personal la cabinet.
  Atît eu cît și colegul meu suntem din municipiul Braila.
  Vă mulțumesc anticipat.

 15. Nicolae 7 iun. 2018 | reply

  Buna ziua,
  Sunt pensionar MapN din 2016 si as dori sa va intreb daca mai avem sanse reale de recuperare a ajutoarelor in contextul legal actual si aici ma refer al hotararii ICCJ publicate in monitorul oficial 448 si care sunt pasii de urmat in acest sens. Va multumesc.

 16. Viorel 4 iun. 2018 | reply

  Bună ziua.
  Sunt pensionar M.A.I. începînd cu data de 30.09.2016 . Aș dori sa apelez la serviciile dumneavoastră pentru recuperarea salariilor compensatorii și a altor drepturi prevăzute de legislatia in vigoare la acea dată. Dacă sunteți de acord vă rog sa imi transmiteți lista documentelor necesare, onorariul si eventuale precizari despre proces .
  Vă mulțumesc anticipat.

 17. Florin Vladau 1 iun. 2018 | reply

  Buna ziua domnule avocat.
  Se mai întrevede vreo speranță de obținere a ajutoarelor analizând motivarea Deciziei ICCJ luata în RIL nr. 5/2018 publicata in M.Of. 448/30.05.2018, în condițiile suspendărilor succesive a exercitării dreptului?
  Si tot în acest context, este posibilă o acțiune de contestare a legalității unei HG care face referire la prevederile unei legi ce nu mai există ? (menține suspendarea exercitării dreptului pe care legea nu-l mai prevede) Dacă da, vă rog sa-mi spuneți de către cine, unde ar trebui făcută și dacă asta ar putea fi o cale de atac și de rezolvare realistă.
  Mulțumesc
  Florin Vlădău

 18. MARCEL BERNEA 22 apr. 2018 | reply

  Suntem trei pensionari din MAI (1 poitie si 2 jandarmeria Prahova)care am trecut in rezerva cu drept de pensie la limita de varsta in 2016 iar politistul 2015,
  Am introdus actiune in instanta la ,Tribunalul Prahova(avand domiciliu in Prahova) in data de 07.03.2017, Dosar 1573/105/2017 pentru recuperarea drepturilor privind ajutoarele la trecerea in rezerva prevazute de Legea 284/2010, Anexa VII, sectiunea 3 Art.20, alin 1 si 2. Au avut loc trei sau patru infatisari ,fiind reprezentati de o avocata, iar rezultatul la ora actuala este acela ca dosarul nostru este suspendat,pentru a nu pierde procesul. la noi in prahova practica judiciara este aceea de a nu da castig de cauza reclamantilor pe speta mai sus mentionata.
  In acest sens intrebarile noastre ar fi;
  – Daca in conditiile date mai avem sperante de a castiga drepturile prevazute de lege,
  -Daca ne puteti reprezenta si la ce instanta, avand in vedere existenta deja a unui dosar,
  – Care ar fi onorariul, si cat ar dura actiunea pana la finalizare.
  Va multumesc!
  Cu stima Marcel

  • Florin Răican 23 apr. 2018 | reply

   V-am trimis raspunsul pe adresa de e-mail indicata de dvs.

 19. Mișu Pîrvu 16 apr. 2018 | reply

  Bună ziua, sunt pensionar MAI-IPJ Caraș-Severin din 30 decembrie-2016, doresc documentația necesară și onorariul dvs. pentru recuperarea salariilor compensatorii conform. L.284/2010.
  Vă mulțumesc!

 20. LUNCEAN ALEXANDRU 28 mart. 2018 | reply

  Buna ziua D-le avocat . Am trecut in rezerva la data de 30.04.2015 cu drept de pensie la limita de varsta ,cu vechime efectiva in structure militare si de politie de 29 ani,11 luni si 20 de zile si acesilasi stagiu de cotizare in specialitate ,arma politie ,grad profesional de Comisar
  Doresc sa ma reprezentati si sa ma sprijiniti in introducerea unei cereri de chemare in judecata avand ca obiect plata ajutoarelor prevazute de Lg. 284/2010 anexa VII,sectiunea 3,art. 20 alin. In contextul celor de mai sus va rog sa-mi inaintati pe adresa de e-mail lista documentelor necesare,onorariul dvs. si explicatiile detaliate despre proces. Fac precizarea faptului ca am fost trecut in rezerva din cadrul I.P.J. Sibiu si am domiciliul in jud. Sibiu. Inchei solicitarea mea printr-o intrebare : drepturile neachitate si nereclamate in termen de 3 ani se prescriu conform art. 67 din Lg. 284/2010 si/sau art 62 din Lg. 153/2017? In caz afirmativ cu respect va rog sa acordati solicitarii mele atentia cuvenita pentru a face toate demersurile necesare la Tribunalul Sibiu pana la data de 30.04.2018. Cu stima si consideratie.

  • Florin Răican 28 mart. 2018 | reply

   Pe adresa de e-mail v-am trimis informatiile solicitate. este posibil sa aveti o problema la adresa de e-mail. Fisierul expediat s-a intors inapoi.

 21. alex 23 mart. 2018 | reply

  Buna ziua,
  Suntem un grup de cativa pensionari, fosti militari din I.S.U.pensionati la date diferite intre 2015 si 30 iunie 2017.Va rugam sa ne trimiteti documentația necesară și onorariul dv. pentru a recupera salariile compensatorii.Va multumim!

 22. Gabriel 21 mart. 2018 | reply

  Bună ziua, sunt pensionar M.A.I (Politia de Frontiera) din 2016 pe caz de boala , doresc documentația necesara și onorariul dvs. pentru recuperarea salariilor compensatorii conform. L284/2010. Vi-am mai trimis mesaj pe adresa d-voastra de e-mail dar nu mi-ati raspuns.
  Va mulțumesc!

 23. alex 20 mart. 2018 | reply

  Buna ziua.Pensionat anticipat partial 30.01.2017. IGSU……Vechime in servici 10 ani 7luni 4zile{din care armata 1 an si 4 luni}.Total vechime efectiva 31 ani 1 luna12 zile….Conform legi nr. 284/2010, anexa VII, secțiunea 3 art. 20 alin. 1 și alin. 2., care este vechimea efectiva din tabel pentru ajutoarele prevăzute după pensionare?

  • Florin Răican 26 mart. 2018 | reply

   Banuiesc ca vreti sa intrebati cate solde/salarii vi se cuvin in functie de vechimea efectiva ca militar, respectiv vechimea de 10 ani, 7 luni, 4 zile. Potrivit art 20 al 1 sectiunea 3, anexa VII di Legea nr. 284/2010 dvs vi se cuvine in functie de vechimea efectiva realizata un ajutor egal cu 8 solde/salarii ale functiei de baza.

 24. ALEXANDRU LUPU 19 mart. 2018 | reply

  Bună ziua, domnule avocat,

  M-am pensionat în luna iunie 2017 ca polițist în cadrul I.T.P.F. Timisoara, căreia i-am adresat un raport în care am cerut soldele cuvenite cf. Legii nr. 284/2010. Am primit răspuns din partea instituției prin care mi s-a refuzat acest drept.
  Vă rog respectuos să îmi trimiteți documentația necesară unei acțiuni în instanță, precum și onorariul pe care îl percepeți pentru un astfel de demers.

  Vă mulțumesc anticipat.

  • Florin Răican 19 mart. 2018 | reply

   V-am trimis informatiile solicitate pe adresa de e-mail precizata de dvs.

 25. Cretu Marian 19 mart. 2018 | reply

  Va salut cu stima si respect ! dle. avocat.–La data de 01.10.2016, m-am pensionat la limita de varsta, din Politia de Frontiera, iar la data de 04.05. 2017, cu nr. 700/116/2017, am cerut la Tribunalul Calarasi, de a se pronunta cu privire la acordarea de salarii compensatorii, in baza legii 284/2010, acesta mi-a admis cerea, a obligat la plata salariilor compensatorii unitatea angajatoare , a emis Sentita Civila nr. 721/05.09.2017, sentinta care ulterior a fost recurata de angajator la Curtea de Apel Bucuresti, care la data de 15.03.2018, a admis recursul formulat de angajator ( I.T.P.F. Giurgiu), A CASAT SENTINTA, A REJUDECAT si a RESPINS ACTIUNEA CA PREMATUR FORMULATA. Aceasta fiind definitiva.(nr.1505/15.03.2018)
  Datele ultimei sentinte le am de pe portalul institutiei.
  Am urmarit nu chiar in amanunt toate raspunsurile dvs. date celorlalti, am inteles ca se mai poate face ceva in acest sens, spunandu-va ca in cele doua intampinari depuse la dosar de angajator, se pune accent pe prematuritatea actiunii ?
  Daca considerati ca se mai poate continua in cazul expus mai sus, am rugamintea sa-mi comunicati modalitatea de a tine legatura cu dvs,precum si toate cele necesare .
  CU RESPECT, VA MULTUMESC ! ANTICIPAT ptr. timpul acordat

  • Florin Răican 19 mart. 2018 | reply

   Dvs. ati introdus actiunea la Tribunalul Calarasi la data de 04.05.2017. La acea data era inca in vigoare Legea nr. 284/2010. In vigoare la acea data era si OUG nr. 9/2017 care suspenda exercițiul dreptului la plata ajutoarelor in intervalul 01.03.2017 – 31.12.2017. Asta inseamna ca hotararea instantei este corecta in sensul ca, raportat la data înregistrării cauzei, cererea de obligare a ITPF la plata ajutorului prevăzut de Legea nr. 284/2010 a fost introdusă prematur. In opinia mea, la data abrogarii Legii nr. 284/2010 a incetat si cauza de suspendare astfel incat actiunile avand acelasi obiect dar introduse dupa data de 01.07.2017 nu mai pot fi caracterizate ca fiind premature. Dvs. puteti introduce o noua cerere dat fiind faptul litigiul dintre dvs si ITPF nu a fost transat cu caracter definitiv.

 26. Mihai Ciurea 13 mart. 2018 | reply

  Buna ziua,
  Suntem un grup de cativa pensionari, fosti militari din cadrul S.P.P., pensionati la date diferite intre 2015 si 30 iunie 2017. Dorim sa stim daca in urma noii hotarari a I.C.C.J. din 05.03.2018 mai avem sanse in obtinerea drepturilor prevazute la trecerea in rezerva, conform L 284/2010. Va rugam sa ne acordati sprijinul necesar pentru obtinerea acestora si sa-mi trimiteti pe e-mail documentatia necesara demararii procedurilor.
  Cu multumiri!
  Mihai Ciurea

 27. Ioan 7 mart. 2018 | reply

  Daca ultima zi de munca a fost 30.06.2017, data la care a incetat si drepturile salariale, decizia de pensionare fiind cu 01.07.2017, activitatea desfasurata fiind doar pe L.284, fara a avea macar o zi de munca pe L.153/2017, mai pot beneficia de salariile compensatorii.

 28. Nitu Adrian 6 mart. 2018 | reply

  Bună ziua, sunt pensionar MApN -Bucuresti din august 2015, doresc documentația necesara și onorariul dvs. pentru recuperarea salariilor compensatorii conform. L284/2010.
  Va mulțumesc!

 29. Matei Ilie Emil 6 mart. 2018 | reply

  Am onoarea sa va salut.
  M-a numesc Matei Ilie Emil fost cadru IGSU ,trecut in rezerva cu drept de pensie la data de 01 August 2016.
  Va rog sa-mi trimiteti documentația necesară și onorariul dv. pentru a recupera salariile compensatorii.
  Va mulțumesc anticipat!
  Cu mult respect!

 30. Cristian Pac 6 mart. 2018 | reply

  Am întâlnit în mai multe postări referiri la unii pensionari care au obținut drepturile în instanță și chiar că au și primit sumele respective. Aș vrea să știu, chiar există astfel de persoane? Mulți vorbesc despre aceștia, dar nici măcar unul nu spune că EL a reușit. Am găsit o postare în care o persoană, care afirma că a câștigat, chiar împreună cu un grup, afirma că s-a judecat chiar și pentru executare pe care a câștigat-o, dar MAp refuză să se conformeze. Există câștigători la acest moment? Este posibilă afirmația de mai sus?

 31. Gigi G. 5 mart. 2018 | reply

  Domnule avocat,ce părere aveți despre Decizia dată azi (nr.5),de ICCJ?
  Vă mulțumesc anticipat!

  • Florin Răican 5 mart. 2018 | reply

   Din acest scurt comunicat nu se intelege daca dreptul este suspendat in prezent sau daca suspendarea dreptului a incetat​.
   Putem interpreta si pro si contra. Parerea mea este ca trebuie analizata intreaga motivare a instantei pentru a intelege acest aspect esential.
   ​Daca Legea nr. 284/2010 ar mai fi fost in vigoare raspunsul era categoric: exercitiul dreptului este/era suspendat.​
   În condițiile în care Legea nr. 284/2010 nu mai este în vigoare eu apreciez ca trebuie sa se aplice mecanismul juridic prevazut de Decizia nr. 23/2005 a ICCJ în sensul ca nu poate supraviețui norma de suspendare atunci când legea suspendata a încetat sa mai existe.

 32. Andrei 3 mart. 2018 | reply

  Bună ziua, domnule avocat,

  M-am pensionat în luna iulie 2016 ca polițist în cadrul DGPMB, căreia i-am adresat un raport în care am cerut soldele cuvenite cf. Legii nr. 284/2010. Am primit răspuns din partea instituției prin care mi s-a refuzat acest drept.

  Vă rog respectuos să îmi trimiteți documentația necesară unei acțiuni în instanță, precum și onorariul pe care îl percepeți pentru un astfel de demers.

  Vă mulțumesc.

  • Florin Răican 4 mart. 2018 | reply

   V-am trimis documentația solicitată la adresa de e-mail indicată de dvs.

 33. Vasile V. 1 mart. 2018 | reply

  Care sunt documentele care trebuiesc pentru dosar ?
  Ordinul de trecere in rezerva, livretul, solicitare catre angajator acordare ajutoare(raport) ….

  • Florin Răican 1 mart. 2018 | reply

   Principalele documente sunt decizia de pensionare și cartea de identitate. Aceste documente pot fi completate de ordinul de trecere în rezervă, corespondența cu angajatorul (raport către angajator prin care s-a solicitat plata ajutorului prevăzut de Legea nr. 284/2010 și răspunsul/negația angajatorului). Chiar dacă instanța nu stabilește cuantumul ajutorului, la documentele precedente, se poate adăuga copia ultimului fluturaș de salariu și copia unui cupon de pensie de dată recentă.
   Precizez că cererea de chemare în judecată este completă în situația în care i se pot anexa cele două documente principale, respectiv copia deciziei de pensionare și copia cărții de identitate. Celelalte documente despre care am făcut vorbire au rolul de a contura situația de fapt.

 34. pensionar 1 mart. 2018 | reply

  Bună ziua, sunt pensionar MApN, din august.2008, doresc documentația necesara și onorariul ptr recuperarea ajutoarelor conform. L284/2010.
  Va mulțumesc!

 35. Florin Vladau 24 feb. 2018 | reply

  Domnule avocat,
  va rog dacă aveți bunăvoința sa detaliați ce înseamna hotărârea data într-o cauza de solicitare ajutoare care suna asa: „Obligă pârâtul la plata ajutorului prevăzut de art. …. la încetarea cauzei legale de suspendare”
  Înseamna o victorie sau o înfrângere?
  Hotărârea a fost dată în dosarul 46687/3/2016 de C.A. Bucuresti pe 22.02.2018, dar sintagma „la încetarea cauzei legale de suspendare” am mai regăsit-o și în alte dosare.
  Mulțumesc.
  Florin Vlădău

  • Florin Răican 24 feb. 2018 | reply

   Din această formulare înțelegem că se recunoaște dreptul dar se neagă exercițiul dreptului. Este un lucru câștigat dar nu aș spune că este vreo mare victorie pentru că, spre exemplu, în cazul M.Ap.N. dreptul la plata ajutorului prevăzut de Legea nr. 284/2010 este recunoscut încă de la începutul procesului. Dacă hotararea a fost dată luna aceasta (așa cum spuneți) eu o vad ca pe un insucces pentru faptul că nu s-a avut în vedere similitudinea stării de fapt cu cea tratată de I.C.C.J prin Decizia nr. 23/2005.

 36. Craciunescu Mihai 23 feb. 2018 | reply

  Va rog sa-mi trimiteti si mie documentele necesare pentru chemarea in judecata a fostului angajator, in scopul acordarii ajutoarelor prevazute de Legea nr. 284/2010. Va multumesc anticipat si va asigur de respectul nostru, al tuturor.

 37. Dan Tudor 20 feb. 2018 | reply

  Buna ziua,
  Revin aici cu rugamintea de a lua in considerare mesajul trimis catre dv. in data de 18.02 prin formularul de contact. Va reamintesc speta: trecere in rezerva in 06.2016, varsta 48 ani si 8 luni, vechime in conditii speciale 26 ani si 7 luni, obligat la cererea de trecere in rezerva la lit.g din L80/1995, art. 85. Exista posibilitatea de a reclama acordarea ajutoarelor prevazute de L284/2010, prin contestarea lit. g, ca fiind abuziva?

  • Florin Răican 20 feb. 2018 | reply

   Teoretic există orice posibilitate. Din păcate, eu nu am timpul necesar pentru a mă ocupa acum de o astfel de problemă juridică.

 38. Mihail 20 feb. 2018 | reply

  19.02.2018 9:00
  Complet de judecată: Completul pt. dezlegarea unor chestiuni de drept
  Numărul documentului de soluționare: 9/2018
  Data documentului de soluționare: 19.02.2018
  Tipul documentului de soluționare: Hotarâre
  Soluție: civil – Respinge – ca inadmisibil
  Detalii soluţie: Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova – Secţia contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 3406/104/2016, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Interpretarea dispoziţiilor art. 20 alin. (1) şi (2) din Anexa VII din Legea nr. 284/2010 cu privire la faptul dacă, la încetarea raporturilor de serviciu/trecerea în rezervă/retragere, poliţiştii/militarii beneficiază de ajutoarele prevăzute de aceste prevederi în situaţia în care legiuitorul, prin acte normative care reglementează salarizarea în sectorul bugetar, a stipulat că aceste prevederi nu se aplică, respectiv aceste ajutoare nu se acordă.” Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 19 februarie 2018.

  Ce facem? Mai avem șanse?

  • Florin Răican 20 feb. 2018 | reply

   Da, avem șanse mai mari ca oricând. Sesizarea C.A. Craiova nu a întrunit condițiile prevăzute de lege pentru a fi analizată de I.C.C.J. in sensul că nu a avut caracter de noutate. Problema de drept propusă de C.A. Craiova a mai fost analizată în trecut de I.C.C.J.. Cei care studiaza legislatia incidenta in domeniul ajutoarelor cunoșteau acest lucru. Din această perspectivă soluția dată de I.C.C.J. era previzibilă. Rămâne însă Decizia nr. XXIII din 2005 a I.C.C.J. și principiul de drept stabilit prin această decizie care face lumină în domeniul ajutoarelor prevăzute de Legea nr. 284/2010.

 39. Dumitru 19 feb. 2018 | reply

  Buna seara. Va rog sa imi spuneti daca in urma pronuntarii ICCJ astăzi aici
  http://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=100000000312400
  se mai poate face ceva ?
  Nu înțeleg … respingând sesizarea … respinge si acordarea ajutoarelor?
  Va multumesc.

  • Florin Răican 20 feb. 2018 | reply

   Nu confundați respingerea sesizării I.C.C.J. cu respingerea ajutoarelor. Sesizarea C.A. Craiova nu a întrunit condițiile prevăzute de lege pentru a fi analizată de I.C.C.J. in sensul că nu a avut caracter de noutate. Problema de drept propusă de C.A. Craiova a mai fost analizată în trecut de I.C.C.J.. Cei care studiaza legislatia incidenta in domeniul ajutoarelor cunoșteau acest lucru. Din această perspectivă soluția dată de I.C.C.J. era previzibilă.

 40. Dumitru 19 feb. 2018 | reply

  Buna ziua. In primul rand felicitari pt. procesul castigat. Suntem un grup de pensionari care dorim sa deschidem si noi proces, dar inca suntem la faza de intrebari si organizare. As dori sa va intreb daca se castiga aceste ajutoare la pensionare, banii vor fi primiti suma intreaga, sau esalonat in cativa ani? Exista ceva prevederi legale in acest sens?
  Totodata va rog sa imi trimiteti documentele necesare si onorariul dvs. Va multumesc.

  • Florin Răican 20 feb. 2018 | reply

   Până în prezent, cei care au câștigat au primit toți banii o dată (ajutoarele prevăzute de lege, dobânda legală și cheltuielile de judecată).
   Pe adresa de e-mail v-am trimis informațiile solicitate.

 41. Cruciat Ionel 19 feb. 2018 | reply

  Buna ziua.
  Am trecut in rezerva din M.Ap.N. cu drept de pensie de servivciu incepand cu data de 28.02.2013, indeplinind conditiile prevazute in Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Mentionez ca am un stagiu complet de cotizare si un stagiu de cotizare in specialitate de peste 28 ani. Sub motivatia sistarii pe o perioada nedeterminata, nu am intreprins nici un demers de a da in judecata M.Ap.N.
  Rog sa-mi trimiteti informatiile necesare pentru posibilitatea recuperarii drepturilor cuvenite la trecerea in rezerva. Cu multumiri.
  Cu deosebita stima si respect.
  Cruciat Ionel.

  • Florin Răican 20 feb. 2018 | reply

   V-am trimis informatiile solicitate la adresa de e-mail indicata de dvs.

 42. Sava ioan 18 feb. 2018 | reply

  Bună ziua, sunt pensionar MAI, din 15.05.2017, doresc documentația necesara și onorariul ptr recuperarea ajutoarelor conform. L284/2010.
  Va mulțumesc!

 43. Iordan marcel 18 feb. 2018 | reply

  Sunt pensioar MAI din 1.01.2017.Va rog sa.mi trimiteti toata documentatia pt a da in judecata ipj ct pt ajutoarele conf lg 284/2010. Deasemenea onorariul dv pt a ma reprezenta in instanta.Va multumesc.

  • Florin Răican 18 feb. 2018 | reply

   V-am trimis documentația solicitată pe adresa de e-mail indicată de dvs.

 44. Ioana 16 feb. 2018 | reply

  In primul rand doresc sa va felicit pt ceea ce faceti!
  As dori si eu sa imi transmiteti informatiile necesare introducerii unei cereri de chemare in judecata avand ca obiect plata ajutoarelor prevazute de Legea 284/2010 si procedura de urmat. Multumesc anticipat!

 45. Topuzaru Gheorghe 10 feb. 2018 | reply

  Buna seara domnule avocat.Sunt pensionar mapn din 01.04.2014, la momentul iesirii la pensie(la limita de varsta) aveam 47 de ani si 32 ani si 4 luni vechime in M.Ap.N.Rugamintea mea este sa mi trimeteti daca puteti documentatia pentru a beneficia de ajutoarele conform Legii 284/2010, pasii de urmat pentru actiunea in instanta si onorariul dvs si daca imi puteti spune cate solde as avea dreptul. Va multumesc.

 46. Nistor Sergiu 7 feb. 2018 | reply

  Buna seara! Am trecut in rezerva in data de 31.05.2017. Vreau sa ma inscriu.

 47. Irimia Georgica 7 feb. 2018 | reply

  Domnul avocat, va rog respectuos sa va spuneti parerea si sa ne indrumati in cazul de DISCRIMINARE a fostilor militari angajati trecuti in rezerva la varsta de 40 de ani (conf.Lg.384/2006.art.45), din motive neimputabile lor, care nu pot beneficia de scaderea grupei de munca din varsta standard de pensionare (conf.Lg.223/2015.art.21), cu toate ca au realizat vechimea minima in specialitate de 15 ani care se cere in Legea Pensiilor Militare (Leg.223/2015.art16) si de ce oare sunt bagati la art.19 la fel cu cei cu o vechime in specialitate de doar 10 ani care, normal, neavand vechimea in specialitate de 15 ani, nu pot beneficia altfel. O sa spuneti ca nu am realizat vechimea efectiva de 25 de ani la data trecerii in rezerva asa cum prevede legea, de aceea va intreb: ce rost mai are vechimea in specialitate (in armata de minim 15 ani) si de ce noua nu ni se adauga la vechimea efectiva cumulata (conf.art.25.din Lg,223/2015) vechimea realizata anterior armatei (tinand cont ca am venit in armata prin transfer) la fel ca la cei in activitate, si vechimea realizata ulterior armatei cum ar fi somajul (de la trecerea in rezerva), vechimea realizata ulterior armatei asa cum li s-a adaugat cadrelor militare care dupa trecerea in rezerva au putut cumula la vechimea efectiva vechimea realizata in viata civila pana la intrarea in vigoare a Lg.223/2015. De ce lor se poate si noua nu, tinand cont ca am fost dati afara din sistem dupa 19 ani de armata (fiind participanti in teatre de operatii externe ca Afganistan si Irak), avand la trecerea in rezerva, majoritatea dintre noi, o vechime efectiva de 23 ani? Mai mult decat atat, noi nici nu am beneficiat de ordonante asa cum au beneficiat cadrele militare inclusiv pana in 2010 si nici de salarii compensatorii, pensie anticipata , pensie anticipata partial asa cum beneficiaza cei in activitate conform Lg.223/2015 . Eu cred ca am fost discriminati din toate punctele de vedere, tinand cont de CONSTITUTIA ROMANIEI.art.16.alin.1 si 2: (1) Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari. (2) Nimeni nu este mai presus de lege. Cu toate acestea cei din MApN sunt indiferenti la aceasta situatie, fara sa tina cont macar de art 2.lit.a,b si f din legea 223/2015. Principiile de baza ale sistemului pensiilor militare de stat sunt urmatoarele: a) principiul unicitatii, potrivit caruia statul organizeaza si garanteaza sistemul de pensii militare de stat bazat pe aceleasi norme de drept, pentru toti participantii la acesta; b) principiul egalitatii, prin care se asigura tuturor participantilor la sistemul de pensii militare de stat un tratament nediscriminatoriu intre persoane aflate in aceeasi situatie juridica, in ceea ce priveste drepturile si obligatiile prevazute de lege; f) principiul recunostintei fata de loialitatea, sacrificiile si privatiunile suferite de militari, politisti si functionari publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si familiile acestora pe timpul carierei. Se acorda un tratament discriminatoriu fostilor militari angajati, trecuti in rezerva la varsta de 40 de ani din motive neimputabile lor conf.Leg.384/2006.art.45, fata de cei in activitate cu privire la pensiile militare (Leg.223/2015.art.21),in care la vechimi egale in armata si in viata civila cei in activitate beneficiaza de scaderea grupei de munca, iar cei in rezerva NU, pentru simplul fapt ca nu mai sunt in activitate din motive neimputabile lor. Ar trebui sa se respecte macar art.2.lit.b din Leg.223/2015, la care cei din MApN vad ca nici acum, prin proiectul de modificare a legii pensiilor militare, nu au venit cu reglementari in acest sens.
  Va multumesc !

  • Florin Răican 7 feb. 2018 | reply

   Mi-am exprimat deja punctul de vedere cu privire la acest subiect. Rog verificați comentariile anterioare. Trebuie însă să înțelegeți că eu nu mă consider un formator de opinie juridică. De aceea, părerea mea este prea puțin importantă relativ la acest subiect. Există teoreticieni ai dreptului infinit mai valoroși decât mine care ar putea să vă dea un răspuns calificat.

 48. vasile v. 6 feb. 2018 | reply

  Ce se va intampla in cazul in care in data de 26.02.2018 ,ICCJ va pronunta o solutie prin care sa arate ca suspendarea platilor ajutoarelor prevazute de art.11 din OUG 90 / 2017 este legala ?

  • Florin Răican 7 feb. 2018 | reply

   Dvs. ce credeți? Întrebarea este retorică. În alta ordine de idei v-am rugat să nu mă „înrobiți”. Timpul meu este prețios și vă rog să respectați acest lucru. Mi-ați pus o lungă listă de întrebări (pe toate canalele de comunicare) la care puteați găsi chiar dvs. răspuns cu ușurință. Mi-ați solicitat unele lucruri absurde (să va trimit 40 de hotărâri judecătorești) ș.a. V-am răspuns la tot ceea ce am putut. Dacă aveți nevoie de explicații suplimentare plătiți o consultație la un alt avocat și lămuriți tot ceea ce vă preocupă.

 49. Stroescu Fabian 31 ian. 2018 | reply

  Spuneţi – mi, vă rog, dacă pot deschide acţiune la Judecătoria Mangalia eu avand domiciliul in Ploiesti.
  Am citit informatii despre cateva dosare pe portalul instantelor si am vazut ca sunt situatii cand au fost declinate competentele la alte alte instante pe motiv de necompetenta teritoriala.
  Va multumesc

  • Florin Răican 31 ian. 2018 | reply

   Competenta de solutionare a cererii privind obligarea angajatorului la plata ajutorului prevazut de Legea nr. 284/2010 apartine tribunalului din raza teritoriala in care domiciliaza reclamantul. In cazul dvs. – Tribunalul Prahova.

   • Florin Vladau 2 feb. 2018 |

    Buna ziua.
    Domule avocat am rugamintea daca imi puteti spune ce reprezinta „domiciliul ales” si ce instanta are competenta teritoriala intr-un astfel de dosar in care reclamantul are domiciliul ales, diferit de cel din actul de identitate.
    Si anume instanta competenta teritorial conform domiciliul ales sau al celui din documentul de identitate?
    Multumesc

   • Florin Răican 2 feb. 2018 |

    Domiciliul sau sediul ales este doar o conventie pentru mai buna administrarea a procesului in sensul ca partea va primi comunicarile instantei la adresa aleasa si nu la cea din cartea de identitate. Astfel stand lucrurile, domiciliul ales nu are ca efect schimbarea competentei teritoriale a instantei. In situatia proceselor privind ajutoarele prevazute de Legea nr. 284/2010 competenta teritoriala apartine tribunalului in a carui raza se afla domiciliul militarului/ politistului, indiferent de locul unde se afla sediul angajatorului. Spre exemplu, daca un politist a iesit la pensie de la IPJ Constanta dar domiciliaza in Buzau atunci competenta de solutionare a unei cereri de recuperare a ajutorului prevazut de Legea 284/2010 apartine Tribunalului Buzau la fond si Curtii de Apel Ploiesti in apel.

 50. EMIL 29 ian. 2018 | reply

  Bună ziua,
  Un model de raport (MAI) către unitate cu ce trebuie solicitat puteți să-mi trimiteți.?
  Mulțumesc anticipat.

  • Florin Răican 31 ian. 2018 | reply

   Rog cititi comentariile anterioare. Nu exista un astfel de model. Readactati raportul in mod natural, obisnuit precizand datele dvs, functia, data iesirii la pensie ș.a.m.d. si aratati de ce vi se cuvine ajutorul prevazut de Legea 284/2010.

 51. Anghelachi Petrache 29 ian. 2018 | reply

  Bună ziua. Va rog sa-mi trimiteți documentația si onorariul pentru cererea de chemare in judecata privind ajutoarele conform Legii nr 284/2010. Sunt pensionar MAI IPJ VRANCEA din 10.03.2016. in luna urmatioare am facut cerere pentru a solicita ajutoarele conf legii 284/2010 iar raspunsul primit a fost motivat prin faptul ca aceste ajutoare au fost suspendate conform oug 57/2015 art 11. Credeti ca avem o sansa de cistig. O zi buna sa aveti

  • Florin Răican 29 ian. 2018 | reply

   Cred cu tarie ca avem sanse de castig motivat de imprejurarea ca dreptul la primirea ajutoarelor prevazute de Legea 284/2010 a devenit actual iar efectele suspendării exercițiului dreptului au încetat la data de 01.07.2017.

 52. Ion Stanciu 26 ian. 2018 | reply

  Sunt trecut în rezervă din MApN la data de 31.08.2016 cu o vechime de 32 ani și 11 luni.
  Vă rog respectuos să-mi acordaţi sprijinul pentru introducerea unei cereri de chemare în judecată având ca obiect plata ajutoarelor prevăzute de Legea 284/2010.
  Vă rog de asemenea să-mi trimiteţi pe e-mail detalii despre documentaţia necesară şi despre onorariu în cazul unui proces individual sau al unuia colectiv (aprox 10 pers.)
  Vă mulţumesc anticipat!

 53. Traian 26 ian. 2018 | reply

  Am iesit la pensie cu data de 01.06.2017 Am solicitat platelets compensatorii MAI, care a indrumat solicitarea catre IPJ Cluj-unde am fost angajat, acestia trimitandu-mi raspuns ca platstile sunt suspendate. Acum va intreb: cat e onorariul dvs pt.chemarea in judecata ,daca ma puteti reprezenta in Cluj si Ce acte ar trebui Sa va trimit?

 54. Florin 25 ian. 2018 | reply

  Buna ziua domnule avocat.Cu respect va rog sa- mi trimiteti un model de raport MApN, si ce trebuie sa cer pentru a obtine negatie de la unitatea unde am activat.Va multumesc.

  • Florin Răican 25 ian. 2018 | reply

   Nu am un astfel de model. Nu este neaparat necesar sa faceti dovada ca ati solicitat angajatorului sa va plateasca aceste ajutoare pentru a depune o cerere de chemare in judecata. Daca totusi vreti sa depuneti acest raport v-as sugera sa il intocmiti ca pe oricare alt raport prin care ati solicitat ceva pentru dvs. ( o zi libera, concediu fara plata, salariu de merit, concediu de studii) numai ca de data aceasta veti solicita sa vi se calculeze si sa vi se plateasca ajutoarele prevazute de Legea nr. 284/2010.

 55. Chirila Dumitru 25 ian. 2018 | reply

  Subofiter M.Ap.N., pensionar LVG, din 31.11.2016, solicit sprijinul si ajutorul dumneavoastră in vederea recuperarii drepturilor cuvenite la trecerea in rezerva.
  Va multumesc.

 56. Nicu 24 ian. 2018 | reply

  Bună seara!
  Am citit întrebările și răspunsurile oferite până acum și totuși voi insista prin a vă întreba dacă într-adevăr cei care am ieșit la pensie după data de 01 Iulie 2017, nu putem solicita acordarea ajutoarelor odata cu trecerea in rezerva conform Legii 284/2010?
  Nu ați identificat nici o scăpare prin care se poate totuși deschide o acțiune de revendicare? Cred că un număr semnificativ de personal din toate structurile ar fi dispuși să inițieze asemenea demersuri, cu riscul final aferent de a primi sau nu și banii!

  Cu respect!

  • Florin Răican 25 ian. 2018 | reply

   Eu unul nu am identificat o astfel de „scapare”. Asta nu inseamna insa ca alti juristi nu pot identifica temeiuri de drept care sa faca posibila plata ajutoarelor si pentru cei care au iesit la pensie dupa data de 01.07.2017. Se discuta despre aplicarea legii in sensul ca legea ar fi operabila de la 01.01.2018 si ca aceia care au iesit la pensie in intervalul 01.07.2017 – 31.12.2017 ar beneficia de ajutoare. Exista si alte pareri… La mine au venit politisti care au iesit la pensie dupa data de 01.07.2017 si le-am spus ca, in opinia mea, nu pot beneficia de ajutoarele prevazute de Legea nr. 284/2010. Mi-au spus ca inteleg aceste aspecte dar ca totusi vor sa incerce. Bun, au platit onorariul si le-am facut cereri de chemare in judecata iar acum asteptam sa vedem ce decide instanta. Au fost informati ca sansele sunt reduse, aproape inexistente dar alegerea lor a fost sa incerce totusi…

 57. FRATEAN TEODOR 24 ian. 2018 | reply

  Sunt trecut in rezerva din data de 01.12.2016, din M. Ap.N. fiind subofiter promotie 1986. Va solicit sprijinul pentru recuperarea drepturilor banesti cuvenite in baza legii 284 din 2010. Am primit negatie de laU.M. 02515 B, CU NR.547 DIN 13.01.2017 Bucuresti. Vreau sa stiu ce documente va trebuie puse la dispozitie pentru a ma reprezenta si onorariu. Am o vechime efectiva de 30 de ani, 3 luni si 7 zile. Sunt nascut in 14.06.1966.

 58. Mihail 24 ian. 2018 | reply

  Un model de raport către unitate cu ce trebuie solicitat puteți să-mi trimiteți.?

 59. Paul Munteanu 24 ian. 2018 | reply

  Buna ziua.Vreau lista documentelor necesare in instanta in vederea recuperarii ajutoarelor conform Legii 284/2010.De asemenea doresc sa mi trimiteti si onorariul dvs., Am inteles ca am nevoie de negatia privind acordarea ajutoarelor banesti,daca aveti model de raport,si catre cine trebuie inaintat eu fiind pensionar mapn.Va mutumesc.

  • Florin Răican 24 ian. 2018 | reply

   Pentru depunerea unei cereri in instanta privitoare la plata ajutoarelor prevazute de Legea nr. 284/2010 nu este neaparat necesar existenta corespondentei cu angajatorul (raport si raspuns la raport).
   V-am trimis informatiile solicitate insa, se pare, adresa de e-mail nu este corecta. Rog verificati.

 60. ROTARU Cristian 24 ian. 2018 | reply

  Am iesit la pensie (trecut in rezerva ) in data de 30.06.2017 din Mapn. Doresc recuperarea drepturilor cuvenite la trecerea in rezerva . Va multumesc anticipat .

 61. Alex Dimoftei 24 ian. 2018 | reply

  Buna ziua. Cu deosebit respect, supun atentiei dvs o alta speta. Urmind toate fazele contenciosului, am ajuns cu judecarea cauzei la CA Galati, care in sedinta din 13.11.2017 s-a pronuntat cu suspendarea judecatii pina la 26.02.2018, data la care ICCJ ar/va analiza si judeca actiunea introdusa in interesul legii privind art.20 din Lg. 284/2010, actiune introdusa de mai multe CA din tara. In opinia dvs, avind in vedere faptul ca ma aflu in aceasta faza de judecata a cauzei, ar fi oportun sa solicit inca o data unitatii angajatoare acordarea ajutoarelor, avind in vedere faptul ca efectele suspendării exercițiului dreptului au încetat la data de 01.07.2017? Puteti reprezenta in instanta un grup de persoane aflate in aceeasi cauza cu mine ? Va multumesc.

  • Florin Răican 24 ian. 2018 | reply

   1. Intr-adevar la multe complete / instanta din tara s-a dispus suspendarea cauzelor. Exista ins a si situatii in care partile au solicitat suspendarea cauzei iar instanta a respins aceasta solicitare stabilind termene de judecata,
   2. Nu cred ca o noua solicitare de calculare si de plata a ajutoarelor adresata angajatorului ar avea sorti de izbanda,
   3. Da, pot reprezenta in instanta si grupuri de persoane. Singura conditie care ar trebui indeplinita ar fi aceea ca persoanele sa aiba acelasi angajator (ex. acelasi IPJ)

 62. Stroescu Fabian 23 ian. 2018 | reply

  Buna seara
  Vă rog să îmi trimiteţi lista documentelor necesare pentru deschiderea acţiunii în instanţă pentru acordarea ajutoarelor la trecerea în rezervă.
  Sunt ofiţer M.Ap.N. în rezervă din martie 2016.
  Cu deosebit respect

 63. Gheorghe Dumitru 23 ian. 2018 | reply

  Vreau sa ma inscriu.

 64. Ispas Valeriu 23 ian. 2018 | reply

  Sunt trecut in rezerva din Mapn la LDV, cu 28 ani si 11 luni. (Anul nasterii 1965)
  Va rog respectuos, sa-mi acordati sprijinul, documentatie si onorariu pentru cererea prin instanta a ajutoarelor cuvenite la trecerea in rezerva. Va multumesc anticipat!

 65. Marian Tanta 23 ian. 2018 | reply

  Sunt trecut în rezervă din MApN incepand cu 30.11.2016 cu o vechime de 36 ani și 2 luni.
  Va solicit sprijinul pentru recuperarea drepturilor banesti cuvenite. Vă mulțumesc!

 66. stefan mihai 23 ian. 2018 | reply

  22 Ian 2018 | reply
  buna ziua. sunt pensionat cu data de 02.08.2017, data de la care nu mai sunt beneficiarul legii 284/2010 pentru ca la 01.07.2017 a intrat in vigoare noua lege a salarizarii 153/2017, art 44 pct 9 care abrogă prevederile lg 284 in totalitatea ei.
  cu alte cuvinte daca pana la intrarea in vigoare a noii legi personalul militar beneficia la trecerea in rezervă, de salarii compensatorii, acum nu mai beneficiază pentru că legea nu mai face nici o referire la aceasta, ceea ce reprezinta o discriminare clară.
  ex .un politist care iese cu 30.06.2017 şi unul cu 01.01.2017.
  in opinia mea noua lege trebuia sa mentină aceste drepturi care au fost acordate militarilor inca dupa al doilea razboi mondial si pana in prezent..
  deci.. putem face demersuri pentru actiona in instantă faptul ca omiterea acestor drepturi din lege este neconstitutională? cu respect….

  • Florin Răican 23 ian. 2018 | reply

   Buna ziua! Mi-am exprimat de mai multe ori in comentariile anterioare solidaritatea cu cei care au trecut in rezerva dupa data de 1 iulie 2017 privitor la ajutoarele prevazute de Legea nr. 284/2010. Probabil , in scurt timp, se va coagula o initiativa legislativa care sa inlature acesta situatie discriminatoare.

 67. Stroescu Fabian 23 ian. 2018 | reply

  Buna seara
  Vă rog să îmi trimiteţi lista documentelor necesare pentru deschiderea acţiunii în instanţă pentru acordarea ajutoarelor la trecerea în rezervă.
  Sunt ofiţer M.Ap.N. în rezervă din martie 2016.
  Cu deosebit respect

 68. Marin Sandu 22 ian. 2018 | reply

  Buna seara. Sunt pensionar MAI din 21.11.2016, la limita de varsta dupa 27 ani de vechime in serviciu, 31 ani de armata. Va rog,daca puteti, sa-mi trimiteti ce documente sunt necesare pentru actionarea in instanta pentru plata ajutoarelor conform Legii 284/2010, onorariul dvs. in cazul cand doriti sa reprezentati un grup de pensionari de la Braila.

  • Florin Răican 22 ian. 2018 | reply

   Bună seara! V- am trimis documentația solicitată pe adresa de e-mail indicată. Pot reprezenta și grupuri cu precizarea că membrii grupului ar trebui să aibă același angajator (același pârât) pentru ușurință în administrarea dosarului.

 69. Florin 22 ian. 2018 | reply

  Buna seara domnule avocat.Sunt pensionar mapn din 01.02.2017,pensionar de invaliditate gradul 1.La momentul iesirii la pensie aveam 44 ani,24 ani si 4 luni vechime in serviciu si 32 ani si 5 luni vechime cumulata.Rugamintea mea este sa mi trimeteti daca puteti documentatia pentru a beneficia de ajutoarele conform Legii 284/2010,pasii de urmat pentru actiunea in instanta si onorariul dvs. si daca imi puteti spune cate solde as avea dreptul.Va multumesc.

 70. Mihail 22 ian. 2018 | reply

  Respectul pentru ce faceti domnule avocat! Sunt nascut in iulie 1967 si m-am pensionat pe 30. 11. 2016, fiind subofiter MApN, avand vechime în serviciu –
  30 ani, 2 luni si 20 zile, respectiv vechime cumulata – 48 ani.
  In scopul recuperarii ajutoarelor cuvenite după pensionare, prevazute de Legea 284/2010, rog respectuos să-mi trimiteți lista documentelor necesare, onorariul dumneavoastră și explicații despre un eventual proces cu angajatorul.

 71. Ingiovschi Constantin 22 ian. 2018 | reply

  Buna ziua. Am iesit la pensie cu data de 02.02.2016 cu vechime efectiva de 35 ani, 02 luni si 01 zile, vechime in serviciu de 31 ani,04 luni si 12 zile, stagiu de cutizare in conditii speciale de munca de 26 ani, 07 luni si 21 zile si vechime in structuri militare de 31 ani, 04 luni si 12 zile. Acte normative care reglementau activ la aceea data, Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat, Legea 284/2010 si OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice in anul 2016.
  Va rog sa ajutati sa pot beneficia de solde compensatorii!
  Cu respect ! Va multumesc!

 72. Băgăluț Daniel 22 ian. 2018 | reply

  Bună ziua,sunt pensionar MAI din martie 2017 și vă rog să-mi trimiteți și mie toate informațiile necesare pentru deschiderea procesului în vederea recuperării ajutoarelor cuvenite la trecerea în rezervă .
  Vă mulțumesc !

 73. stefan mihai 22 ian. 2018 | reply

  buna ziua. sunt pensionat cu data de 02.08.2017, data de la care nu mai sunt beneficiarul legii 284/2010 pentru ca la 01.07.2017 a intrat in vigoare noua lege a salarizarii 153/2017, art 44 pct 9 care abrogă prevederile lg 284 in totalitatea ei.
  cu alte cuvinte daca pana la intrarea in vigoare a noii legi personalul militar beneficia la trecerea in rezervă, de salarii compensatorii, acum nu mai beneficiază pentru că legea nu mai face nici o referire la aceasta, ceea ce reprezinta o discriminare clară.
  ex .un politist care iese cu 30.06.2017 şi unul cu 01.01.2017.
  in opinia mea noua lege trebuia sa mentină aceste drepturi care au fost acordate militarilor inca dupa al doilea razboi mondial si pana in prezent..
  deci.. putem face demersuri pentru actiona in instantă faptul ca omiterea acestor drepturi din lege este neconstitutională? cu respect….

  • Dorin 23 ian. 2018 | reply

   Bună ziua!
   Foarte bine ați semnalat situația discriminatorie existentă. Sunt în aceeași barcă cu dumneavoastră. Consider că în momentul în care se va rezolva , administrativ, situația de până la 01.07.2017, vom avea și noi calea deschisă să acționăm. Sau poate că în OUG/legea ce va urma vom fi incluși și noi.

 74. Rad Marian 22 ian. 2018 | reply

  Buna ziua! Va rog sa ma sprijiniti in vederea obtinerii ajutoarelor prevazute de Legea 284/2010. Sunt pensionar MAI incepand cu data de 30.06.2017. Va multumesc!

 75. JERCAN IONEL DORU. 21 ian. 2018 | reply

  – CU DEOSEBIT RESPECT, VA ROG SA MA AJUTAȚI ÎN URMĂTOAREA SPEȚĂ PERSONALA. – MA NUMESC JERCAN IONEL DRAGOMIR .SUNT PENSIONAR M.A.I. DIN ANUL -2011,LUNA IULIE,ZIUA 15, CÂND AM AVUT VÂRSTA DE 48 DE ANI ȘI 6 LUNI SI SUNT DIN COMUNA TOPLICENI, SATUL BABENI,JUDEȚUL BUZAU. – ÎN PREZENT AM ÎMPLINIT VÂRSTA DE -55 DE ANI ȘI 5 LUNI. –
  – AM LUCRAT ÎN M.A.I- 24 DE ANI ȘI 5 LUNI, LA ORDINE PUBLICA, SIGURANȚA NAȚIONALĂ ,JUDICIAR ȘI CRIMINALISTICA .-AM IEST LA PENSIE ANTICIPATA ,CARE MI A FOST RECALCULATA CONFORM LEGII NR.223/2015,ÎN BAZA MEDIEI SOLDELOR PE CELE 6 LUNI ,DIN ULTIMII 5 ANI.- NU AM PRIMIT ALTE AJUTOARE ȘI NICI SALARIILE COMPENSATORII. NU AM MAI PRIMIT NICI O MĂRIRE LA PENSIE. – AS VREA SA ȘTIU DACĂ MA ÎNCADREZ LA MĂRIREA PENSIEI, DACĂ MAI PRIMESC CEVA AJUTOARE CONFORM LEGISLATEI ÎN VIGOARE ,DACĂ MAI AM VRE O SPERANȚĂ DE A PRIMI SALARIILE COMPENSATORII, ?,- DACĂ DA, CARE AR FI BAZA LEGALA ÎN CARE MA ÎNCADREZ.- VA ROG SA MA CONTACTAȚI ÎN PRIVAT LA FACEBOOK, ORI LA TLF .0767002345,ORI LA DRESA MENȚIONATĂ MAI SUS. -(am minnesingerul blocat).VA MULȚUMESC ANTICIPAT,

  • Florin Răican 22 ian. 2018 | reply

   Nu ma pot pronunta aici in privinta maririi pensiei sau a salariilor compensatorii. In aschimb, in ceea ce priveste ajutoarele prevazute de Legea nr 284/2010, nu vad de ce sa nu le solicitati in instanta. V-am trimis informatiile solicitate la adresa de e-mail indicata de dvs.

 76. Dorin B 21 ian. 2018 | reply

  Cu deosebit respect, revin si as dori daca puteti sa-mi raspundeti, sunt pensionar MAI din 09.03.2017 si as dori sa actionez in judecata I.P.J. pentru neplata autoarelor banesti, pentru acest lucru am nevoie de ajutorul d-tra ,rog a-mi transmite cele necesare pentru actionarea angajatorului in judecata pentru plata ajutoarelor la trecerea in rezerva si onorariul dvs. Multumesc, mult succes

 77. Constantin 21 ian. 2018 | reply

  Pensionar MApN,am activat în perioada Sep 1977-IAN 2014,prin decizia nr 127402/12.03 2014 Casa sectorială de pensii a M.Ap. N. mi-a stabilit drepturile de pensie pentru limită de vârstă începând cu 31.01 2014. Am acționat în judecată ministerul la tribunalul Botoșani ,dosar 2597/40/2016, iar la data de 28 iunie 2017 am primit copia hotărârii civile nr 592/2017 pronunțată de către tribunalul Botoșani în care mi s-a comunicat că:,,admite excepția prematurității acțiunii;respinge ca prematur formulată acțiunea reclamantului…,.Prezenta hotărâre poate fi atacată în termen de 10 zile de la comunicare”.Probleme personale dar și oarecare stare de descurajare m-au făcut să amân.Întrebare:Ce credeți că trebuie făcut,care ar fi pașii pentru a continua?Cu deosebit respect,
  Constantin

  • Florin Răican 21 ian. 2018 | reply

   In esenta hotararea Tribunalului este corecta. Insa, in prezent, instantele sau M.Ap.N. nu mai pot invoca cu succes prematuritatea. Dreptul la ajutoare a devenit actual iar efectele suspendării exercițiului dreptului au încetat la data de 01.07.2017. Asadar, daca aveti un avocat bun, puteti introduce o noua cerere cu un nou temei juridic.

 78. Badea Mihai 21 ian. 2018 | reply

  Bună seara domnule avocat. Am fost angajat in cadrul SRI si am trecut in rezerva (pensie anticipată parțial ) la data de 31.05.2017, având o vechime in serviciu de 19 ani. As dori sa stiu daca pot beneficia de plata salariilor compensatorii, care este onorariul si de ce documente aveti nevoie pentru a ma reprezenta. Mulțumesc!

  • Florin Răican 21 ian. 2018 | reply

   La prima vedere nu vad nici un impediment ca dvs sa nu beneficiat de ajutoarele prevazute de Legea 284/2010. Va trimit informatiile solicitate la adresa de e-mail indicata de dvs.

 79. Constantin 19 ian. 2018 | reply

  Va salut. Sunt pensionar MAI cu pensie anticipata partiala incepand cu data de 01.05.2017, vechime in seviciu 29 ani varsta 48 si 8 luni. Va rog, sa-mi comunicati daca pot sa initiez demersurile in vederea dobandirii ajutoarelor si sa-mi trimiteti doc. necesara. Sunt din jud Gorj. Multumesc anticipat!

 80. Radeanu Gheorghe 19 ian. 2018 | reply

  Buna seara domnule avocat ,va rog sa-mi mai trimiteti odata un email cu documentele necesare pentu actionare in judecata ma scuzati dar am sters di gresala emailu primit de la dumnevoastra.Va multumesc

 81. Enache Ionel Valentin 18 ian. 2018 | reply

  Bună seara domnule avocat. Am fost angajat in cadrul MAI si am iesit la pensie anticipată pe data de 01.06.2017 având vechime de 27 de ani. As dori sa stiu daca pot beneficia de plata salariilor compensatorii, care este onorariul si de ce documente aveti nevoie pentru a ma reprezenta.

 82. Nelu 18 ian. 2018 | reply

  Buna ziua,
  Va rog sa imi trimiteti informatiile necesare pentru reprezentare in vederea recuperarii ajutoarelor cf Legii 284/2010.
  Multumesc anticipat!

 83. Gabriel Cean 17 ian. 2018 | reply

  Sunt pensionat pe caz de boala din 2016 cu gradul de sublocotenent politia de frontiera ,cu o vechime in sistem de 15 ani.Aveam dreptul la salarii compensatorii??

 84. Burghelea Victor 17 ian. 2018 | reply

  Buna seara, dl.avocat. Am toata stima si respectul pt dvs si activitatea pe care o desfasurati pentru obtinerea ajutoarelor pentru militarii pensionari.
  Am ieșit la pensie la data de 28.02.2017 având 30 ani si 5 luni de vechime in serviciul militar. Am actionat in instanta cu un grup mai mare de colegi pensionari, prin intermediul Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, avocat Monica Caloian si instanta a hotarat ca se respinge cererea ca neintemeiata.
  http://infodosar.ro/d.php?dosar=22960/3/2017&submit=Cauta

  Va rugam se ne ajutati, sa ne indrumati si sa ne coduceti mai departe ca poate impreuna sa ne obtinem drepturile, daca este posibil. Care sunt actele si cerintele necesare (onorariu, taxe de judecata, etc) pentru continuarea demersurilor legale
  Va multumesc,
  Cu stima si consideratie
  Col.(R) Victor Burghelea.

 85. Rotaru Laurențiu 17 ian. 2018 | reply

  Rog documente onorariul și explicații detaliate despre proces. Multumesc frumos.

 86. Marcel Popescu 17 ian. 2018 | reply

  Buna seara! Va rog sa imi trimiteti informatiile necesare introducerii cererii de chemare in judecata pentru recuperarea ajutoarelor cf Legii 284/2010. Multumesc!

 87. negrea adrian marcel 17 ian. 2018 | reply

  am iesit la pensie in martie 2017 de la Penitenciar daca am dreptul vreau sa ma inscriu

  • Florin Răican 17 ian. 2018 | reply

   Nu vad nici un motiv sa nu incercati.

   • Marin 17 ian. 2018 |

    Buna seara! Am transmis un mail pe adresa dumneavoastra avocat@raican.ro
    Vreau sa ma asigur ca l-ati primit.
    Multumesc!

   • Florin Răican 18 ian. 2018 |

    Buna ziua! Am primit inscrisurile trimise de dvs. Nu va demoralizati! Putem introduce o noua cerere…

 88. Did 17 ian. 2018 | reply

  Cei care au ieșit la pensie după data de 01.07.2017 nu pot invoca legea 80 pentru acordarea ajutoarelor?

 89. Alex 17 ian. 2018 | reply

  Nu pot deschide fisierul trimis de dvs pe telefon, va rog daca se poate, sa mi-l trimiteti in alt format! Va multumesc

  • Florin Răican 17 ian. 2018 | reply

   Bun. Am retrimis informatiile fara a le mai ingloba intr-un fisier. Multumesc pentru mesaj.

 90. Sandu Mircea 17 ian. 2018 | reply

  Bună ziua. Va rog sa-mi trimiteți documentația si onorariul pentru cererea de chemare in judecata privind ajutoarele conform Legii nr 284/2010. Sunt pensionar MAI din 15.03.2016

 91. sorinel 17 ian. 2018 | reply

  Buna ziua,
  Am trecut in rezerva in data de 30.06.2017, as dori sa ma consiliati in recuperarea drepturilor cuvenite la trecerea în rezerva.
  Cu deosebit respect.

 92. ciocan nicolae 17 ian. 2018 | reply

  M-am pensionat cu gradul 3 de invaliditate in anul 2012,cu o vechime de 25 ani,in Jandarmerie Am 51 de ani,va rog indrumarile si documentatia necesara ptr a actiona in instanta ptr recuperarea soldelor cuvenite……MULTUMESC!

 93. Amihaesei Florin 16 ian. 2018 | reply

  Buna seara!
  Sunt pensionar M.A.I. din data de 22 martie 2011, avand atunci o vechime in serviciu de 27 ani si varsta de 47 ani. Conform legii, varsta legala de pensionare pentru cei nascuti in 1964 este de 57 ani.
  In anul 2012 am actionat I.P.J. Neamt in instanță, pentru recuperarea ajutoarelor la trecerea in rezerva si a salariilor compensatorii. Tribunalul Neamt (dosar nr. 6541/103/2012-sectia a-IIa Civila de Contencios Administrativ) mi-a admis cererea in sedinta din febr. 2014. I.P.J. Neamt a formulat recurs impotriva sentintei civile a Tribunalului Neamt, apoi Curtea de Apel Bacau mi-a respins actiunea (daca doriti, trimit copiile scanate).
  As dori sa colaboram si sa-mi trimiteti toate informatiile necesare (lista documente, onorariul dvs.), pentru a ma sprijini cu privire la recuperarea salariilor compensatorii si a ajutoareor la trecerea in rezerva, cuvenite conform legii 284/2010.
  Va multumesc anticipat!

 94. Dorin 16 ian. 2018 | reply

  Bună seara!
  De ce spuneți că după 31 iulie 2017 nu se mai acordă ajutoare la trecerea în rezervă? Pentru că nu mai sunt înscrise explicit în LG. 153? Atunci de ce OUG privind salarizarea/2018 stabilește că în anul 2018 nu se acordă ajutoare la trecerea în rezervă? De ce în legislația subsecventă OUG, în speță Ordinul de ministru privind salarizarea în 2018 se prevede același lucru? De ce s-ar mai face precizări despre ceva ce nu mai există? Oare dacă vor fi declarați câștigători cei trecuți în rezervă în perioada 2010- iulie 2017 nu credeți că cei trecuți în rezervă ulterior se vor considera discriminați? Am rezerve mari cu privire la faptul că cineva ar fi primit vreun bănuț din povestea asta (cu excepția avocaților evident cu titlul de onorariu). PĂREREA MEA!!!

  • Florin Răican 16 ian. 2018 | reply

   Dvs. credeti ca se mai acorda ajutoarele prevazute de Legea nr. 284/2010 dupa data de 01.07.2017? In alta ordine de idei mi-am spus deja punctul de vedere cu privire la faptul ca un militar iesit la pensie la data de 30.06.2017 beneficiaza de ajutoare in timp ce un altul care a iesit la data de 01.07.2017 nu beneficiaza de aceleasi drepturi. In fine, o copie a unei adrese oficiale, din partea unui I.P.J., spre exemplu, in care se precizeaza cate persoane au primit ajutoare in urma hotararilor judecatoresti ramase definitive, ce cuantum, ce dobanzi s.a.m.d. v-ar face sa va schimbati parerea despre avocati in general si despre mine in special?

   • Dorin 17 ian. 2018 |

    Să fie așa cum spuneți dumneavoastră și toți rezerviștii să-și primească drepturile. Cuvenite dealtfel. Faceți un lucru deosebit nu doar pentru cei pe care îi reprezentați în instanță.

 95. Simion Viorica 16 ian. 2018 | reply

  Bună seara.
  Am trecut in rezerva la 01.02.2017 și aș dori să mă ajutati să obțin ajutoarele prevazute de lege.Rog sa mi trimiteți documentatia de care este nevoie pentru acest demers.Multumesc.

 96. Traian 16 ian. 2018 | reply

  Buna seara.
  Am trecut in rezerva din M.Ap.N la data de 30.09.2016 cu drept de pensie de serviciu pentru limita de varsat, conform art. 21 din L 223/2015.
  Va rog sa-mi trimiteti informațiile necesare recuperării salariilor compensatorii cf Legii 284/2010, sa-mi comunicati daca ma puteti reprezenta si in ce conditii si care este onorariul dv.
  Va mulțumesc anticipat.

 97. Traian 16 ian. 2018 | reply

  Bună seara,
  M-am pensionat începând cu data de 18.07.2017. Conform noii legi, nu mai am dreptul de a solicita plata acestor ajutoare. Acest aspect, raportat la cei care s-au pensionat înainte de 01.07.2017, pentru mine, constituie o discriminare. Mă bucur că ați reușit să ajungeți până în acest stadiu, însă sunt rezervat cu privire la finalitate. Nu vreau să vorbesc cu păcat, însă, CU STATUL NU TE PUI. Afirm cu tărie acest lucru deoarece am avut un litigiu privind condițiile de muncă, pierdut la Înalta Curte de Casație și Justiție, respins și de CEDO. Cu scuzele de rigoare, justiția în această țară este de C…….. și-n egală măsură CEDO. VĂ DORESC SUCCES, atât dumneavoastră pentru cei pe care-i reprezentați cât și celor care urmează să-și revendice acest drept.

  • Ditu Damian 17 ian. 2018 | reply

   Buna ziua daca aveti noutati privind aceasta problema va rog dati un mesaj.Sunt in aceeasi situatie sau 0744702111 multumesc

   • Florin Răican 17 ian. 2018 |

    Voi incerca in perioada imediat urmatoare sa postez pe site o serie de comentarii, puncte de vedere, alte informatii despre acest subiect.

 98. Niculae G. 16 ian. 2018 | reply

  Am onoarea să vă salut!
  Am ieșit la pensie în anul 2011,la vârsta de 49 ani,9 luni. Pensie,lim.de
  vârstă.
  Nu am obținut aj.cnf.L.284/2010.
  În 2011,am cerut acest drept,care a fost respins de instanța de fond,motivând că nu am dreptul ,că sunt suspendate
  Recursul,nu a mai fost introdus în termen de către cei de la sindicatul SNPPC,și automat respins.
  Am fost în in situația descrisă 70 de ofițeri,agenți care am introdus împreună Actiunea în instanță.
  Dacă în situația noastră mai este ceva de făcut,dacă da, ce ne îndrumați să facem?
  Toată stima!

  • Florin Răican 16 ian. 2018 | reply

   Cerere a fost respinsa pentru ca exercitiul dreptului a fost suspendat, asa spuneti. De la data de 01.07.2017, odata cu abrogarea Legii nr. 284/2010 dreptul la ajutoare a devenit actual. Recomand sa depuneti o noua cerere motivata corespunzator.

   • Niculae G. 17 ian. 2018 |

    Domnule avocat,ce documente trebuie depuse pentru a deschide o nouă acțiune judecătorească.Dacă ne puteți ajuta în acest sens.
    Vă multumesc anticipat!

   • Florin Răican 17 ian. 2018 |

    V-am expediat setul de documente pe adresa de e-mail indicata.

 99. n.d. 16 ian. 2018 | reply

  Domnule avocat ce documente trebuiesc trebuiesc procurate? Asteptam detalii!!

  • Florin Răican 16 ian. 2018 | reply

   V-am trimis informatiile solicitate pe adresa de e-mail indicata de dvs.

 100. Danila Elena 16 ian. 2018 | reply

  Buna seara… am incetat raporturile de serviciu cu I.P.J.Neamt la data de 30.06.2017 avand o vechime in MAI, ca militar, de 32 de ani si varsta de 54 de ani si 4 luni.
  Va rog sa/mi trimite-ti si mie pe email informațiile necesare recuperării salariilor compensatorii cf Legii 284/2010 va mulțumesc anticipat.

 101. SANDU DUMITRU 16 ian. 2018 | reply

  DL.Avocat doresc sa luam legatura telefonic ,astept un nr de telefon prin email.Multumesc!

  • Florin Răican 16 ian. 2018 | reply

   Nr. de telefon este precizat pe site in pagina contact. Prefer totusi sa discutam prin intermediul e-mail-ului din mai multe motive. Dimineata nu va pot raspunde pentru ca sunt in instanta. Dupa-amiaza ofer ca consultatii la cabinet ori redactez cererile celor care au semnat deja contractele de asistenta juridica. Sunt disponibil doar spre seara. Insa, pentru a putea avea o evidenta a celor discutate, a stadiului discutiei prefer e-mail-ul. Ma ajuta sa ma organizez mai bine…

 102. Anghel Ion 16 ian. 2018 | reply

  Buna seara domnule avocat.Sunt pensionar M.Ap.N. din1iulie 2016.Am o vechime de 23ani si5luni ca militar.Vreau sa stiu daca am dreptul la ajutoarelepentru militarii pensionari si daca da as dori sa-mi trimiteti documentatia necesara in vederea intocmirii dosarului catre judecatoria de sector. Multumesc.

 103. Alin 16 ian. 2018 | reply

  Buna ziua . Am trecut în rezervă în Decembrie 2016. Am acționat în instanta mai exact la Tribunalul Hunedoara unde am pierdut procesul, am înțeles ca mai am cale de atac la Curtea de Apel Alba Iulia. Vă rog dacă ma puteți ajuta cu actele necesare . Menționez ca sunt pensionar M.A.I. , pensionat la limita de vârstă.

 104. Muntean Emil 16 ian. 2018 | reply

  Vreau sa ma inscriu impreuna cu 10 colegi pensionari.

  • Florin Răican 16 ian. 2018 | reply

   Pe adresa de e-mail indicata v-am trimis informatiile necesare. In ceea ce priveste formarea grupurilor conditia esentiala este ca membrii grupului sa fii avut acelasi angajator.

 105. Muntean Emil 16 ian. 2018 | reply

  Buna seara.Sunt pensionar MAI incepind cu data de 30.06.2017 Pensie de serviciul,Limita de virsta comf.Lg 223/2017 art 21 la virsta de 47 ani si 1 luna,vechime in Minister 26 ani,4 luni si 28 de zile.Care este procedura de a intra in posesia Salariilor Compensatorii(documente,etc)?Daca beneficiez de acestea si cite de cite solde?Multumesc anticipat.

 106. D.I.S. 16 ian. 2018 | reply

  Respectul meu domnule avocat! Sunt nascut in decembrie 1960 si m-am pensionat in luna august 2016, fiind ofiter de informatii in cadrul SRI, avand vechime in serviciu –
  25 ani, 4 luni si 5 zile, vechime in alta calitate decat militar – 11 ani, 2 luni si 14 zile, respectiv vechime cumulata – 63 ani si 19 zile.
  In scopul recuperarii ajutoarelor cuvenite după pensionare, prevazute de Legea 284/2010, rog respectuos să-mi trimiteți lista documentelor necesare, onorariul dumneavoastră și explicații despre un eventual proces cu angajatorul.

  • Florin Răican 16 ian. 2018 | reply

   V-am trimis informatiile solicitate pe adresa de e-mail indicata.

 107. Alexcta 16 ian. 2018 | reply

  Buna ziua!
  Pensionar MApN din 01.03.2016, născut la data de 27.09.1966, din Constanta.
  Va rog sa-mi trimiteti lista cu documentele necesare pentru ajutoare pensie si care ar fi onorariul Dvs.
  Mulțumesc!

 108. Alex 16 ian. 2018 | reply

  Buna ziua dle avocat, am trecut in rezerva in martie 2015 din MApN, pensie ptr limita de varsta, cu o vechime efectiva de 30 de ani si 6 luni. As dori sa-mi trimiteti, toate informatiile necesare ptr recuperarea salariilor compensatorii. Multumesc anticipat!

 109. Stefan Paul 16 ian. 2018 | reply

  Sunt ofiter in rezerva din 31 .07 .2016 si doresc sa -mi dobandesc drepturile de la M. Ap. N .
  Va rog sa ma contactati si sa-mi comunicati onorariul dumneavoastra domnule avocat.

 110. Badea Cristinel 16 ian. 2018 | reply

  Buna ziua d-le avocat. Am iesit la pensie pe data de 04.09.2017, la limita de varsta, avand o vechime in munca de peste 32 de ani din care 25 ani si 10 luni in MAI. Mai pot beneficia de ajutoarele prevazute de Lg.284/2010 ?

  • Florin Răican 16 ian. 2018 | reply

   Punctul de vedere al celor mai multi juristi este ca nu mai puteti beneficia de ajutoarele prevazute de Legea nr. 284/2010.

 111. Tomescu Aurel 16 ian. 2018 | reply

  Buna ziua domnule avocat si va felicit pentru ceea ce faceti. Sunt pensionar militar incepand cu 28.02.2017, doresc sa ma reprezentati in instanta pentru recuperarea ajutoarelor de trecere in rezerva și aș vrea să-mi trimiteți lista documentelor necesare, onorariul dumneavoastră și explicații despre proces. Va multumesc

 112. Dorin Baias 16 ian. 2018 | reply

  Buna ziua, sunt pensionar MAI din 09.03.2017. Rog a-mi transmite cele necesare pentru actionarea angajatorului in judecata pentru plata ajutoarelor la trecerea in rezerva si onorariul dvs. Multumesc, mult succes!

 113. Nicolae Ionel 16 ian. 2018 | reply

  Buna ziua domnule Raican si toata stima pentru ceea ce faceti. Dupa cum v-ati dat seama si eu sunt pensionar M.Ap.N cu 30.06.2016 si as dori cand puteti dumneavoastra sa-mi trimiteti si mie documentatia necesara obtinerii ajutoarelor de trecere. Va multumesc si inca o data felicitari pentru succesul dumneavoastra.

 114. Breaza Ioan 16 ian. 2018 | reply

  Am onoarea .Trecut în rezervă în 30.12.2016 cu drept de pensie ptr.limită de vârstă.Puteți să-mi trimiteți documentația ptr.deschiderea unei acțiuni în instanță, Va multumesc

 115. Tanase Gheorghe 16 ian. 2018 | reply

  Am ieșit la pensie la data de 15.05.2017 cu o vechime de peste 30 ani in MAI. Aș dori să știu ce demersuri trebuie făcute si onorariul dvs., in cazul in care ma puteti reprezenta.

  • Florin Răican 16 ian. 2018 | reply

   Rog verificati adresa de e-mail. V-am trimis intregul algoritm al unui astfel de proces.

 116. DUMITRU 16 ian. 2018 | reply

  Vreau si eu sa ma inscriu.Multumesc.

 117. nicolaica 16 ian. 2018 | reply

  un număr de telefon va rog ,Sunt in aceeași situație cu cei menționați mai sus.Doresc sa deschid o acțiune in instanta pentru plata salariilor compensatorii

  • Florin Răican 16 ian. 2018 | reply

   Nr. de telefon este precizat pe site in pagina contact (0748881111). Prefer totusi sa discutam prin intermediul e-mail-ului din mai multe motive. Dimineata nu va pot raspunde pentru ca sunt in instanta. Dupa-amiaza ofer ca consultatii la cabinet ori redactez cererile celor care au semnat deja contractele de asistenta juridica. Sunt disponibil doar spre seara. Insa, pentru a putea avea o evidenta a celor discutate, a stadiului discutiei prefer e-mail-ul. Ma ajuta sa ma organizez mai bine…

 118. Aldea constantin ioan 16 ian. 2018 | reply

  Bună ziua.as dori si eu actele necesare pt a urma pasii.sunt trecut în rezervă din februarie 2016,avand vechime integrala adica 31 ani vechime fara sporurile pt activitati deosebite.cu acestea ajung la 54 ani vechime.multumesc anticipat

 119. Tureac Emil 16 ian. 2018 | reply

  Am iesit la pensie la 15.12.2016. Va rog sa-mi trimiteti si mie documentele necesare si onorariul dvs.

 120. Stefanica marian 16 ian. 2018 | reply

  Dl avocat am ieși la pensie de la M.A.I in anul 2014 luna iunie la vîrsta de 55 si 7 luni eu stiu ca M.A.I trebuia sa.mi dea acele 12 salarii la trecerea in rezerva va rog sa.mi spuneți si mie daca eu am dreptul la aceste salarii

  • Florin Răican 16 ian. 2018 | reply

   Pentru a va putea raspunde la intrebare ar trebui sa imi trimiteti o copie a deciziei de pensionare sau macar sa completati informatiile.

 121. Tudor Marius 16 ian. 2018 | reply

  Buna ziua domnule avocat!Sunt pensionat in 2013 pe caz de boala gr III.Nu am primit nici ajutoarele si nici soldele.Precizez ca am avut o vechime de 23 de ani si 11 luni.Sunt promotie 90 si am lucrat numai in operativ (MAI)Ce sanse mai am sa recuperez sumele restante?Si va rog sa mi trimiteti pe mail ce demersuri trebuie sa fac si daca ma puteti reprezenta.Va multumesc!

 122. ciocan nicolae 16 ian. 2018 | reply

  Am onoarea D-l avocat! Am iesit la pensie in anul 2012 cu gradul 3 de invaliditate, nu am primit soldele compensatorii, ce se mai poate face,documentele necesare ptr a actionona in judecata si daca ma puteti reprezenta …..VA MULTUMESC!

 123. Radu Ilie 15 ian. 2018 | reply

  Buna seara d-le avocat.Sunt pensionar MAI din 2016 si doresc sa-mi trimiteti si mie documentatia necesara pentru deschidrea unei actiuni in instanta,precum si pasii de parcurs.Actiunea se deschide la instanta de contencios de la locul de domiciliu? Cu stima !

 124. Valeriu 15 ian. 2018 | reply

  Multumesc pt raspuns! 54ani si 7luni virsta la pensionare.(nascut 23mai 1962) Va rog si celelalte informatii

  • Florin Răican 15 ian. 2018 | reply

   Ati fost trecut in rezerva cu 2 ani si 6 luni mai inainte de implinirea limitei varstei de pensionare motiv pentru care beneficiati de alte 4 solde ale functiei de baza. Asadar, in total 24 de solde.

 125. Valeriu 15 ian. 2018 | reply

  29.12.2016-pensionat ,pensie de serviciu pentru limita de virsta(54ani 7luni) art21,L223/2015 25.09.1981-23.0884 elev sc. militara de ofiteri 23.08.1984-15.02.1996-ofiter(graniceri),data cu care am demisionat la cerere pt a ma muta in cadrul Ministerului Justitiei ca ofiter la Penitenciare) 15.03.1999-29.12.2016-ofiter -=vechime in serviciu32 ani,2luni,4zile -vechime efectiva 35ani,4luni,13zile -spor conditii de munca-14ani,6luni -vechime cumulata-49ani,10luni,13zile = pensionat-limita de virsta cu 29.12.2016 Va rog sa-mi raspundeti,daca ma puteti reprezenta avind in vedere ca am domiciliul in Tg-jiu,lista documentelor necesare,onorariul,explicatii despre dosar,si la cite salarii compensatorii am dreptul. Cu deosebit respect!

  • Florin Răican 15 ian. 2018 | reply

   Beneficiati de 20 de solde pentru vechime efectiva in serviciu mai mare de 30 de ani. Pentru a stabili si numarul soldelor pentru numarul de ani intregi ramasi pana la limita legala de varsta de pensionare ar fi nevoie sa precizati data nasterii sau varsta la data pensionarii. Va pot ajuta sa introduceti o cerere la Tribunalul Gorj.

 126. Oprică Ion 15 ian. 2018 | reply

  Bună seara domnule Florin Raican,sunt pensionar MAI din 10.2016,in virstă de 54 ani la data pensionarii și cu vechime de 29 ani ( din care aproape 20 ” alte condiții”), va rog să-mi trimiteți pe email informațiile necesare recuperării salariilor compensatorii cf Legii 284/2010 va mulțumesc anticipat.

 127. Jerca Norocel 15 ian. 2018 | reply

  Am onoarea să vă salut! Vă scriu în numele unui grup de pensionari MAI care am ieșit la pensie în anul 2016, respectiv pana la data de 01.07.2017 si dorim recuperarea drepturilor cuvenite la trecerea in rezerva. Dorim sa va contactam pentru relații suplimentare legate de onorariu, posibilitatea reprezentării în instanță si explicatii detaliate despre proces. Cu deosebită stimă!

 128. Radeanu Gheorghe 15 ian. 2018 | reply

  Subofiter promotia 1983 am iesit la pensie pentru limita de varsta la data de 16.06 2016 din politia de frontiera,doresc sa fiu reprzentat legal pentru obtinere drepturilor legale cuvenite. Va multumesc.Doamne ajuta..

 129. Manea 15 ian. 2018 | reply

  Am iesit la pensie 2016. Vreau sa ma inscriu

 130. Pislaru Vasile Eugen 15 ian. 2018 | reply

  Buna seara. Daca deja am primit o hotarare nefavorabila la Curtea de Apel Galati mai pot deschide o noua actiune cu ajutorul dumneavoastra in vederea recuperarii drepturilor la trecerea in rezerva.

  • Florin Răican 15 ian. 2018 | reply

   Da, puteti introduce o noua cerere. Rog vedeti raspunsurile anterioare.

 131. Sunt pensionar din februarie 2016. Am acționat în instanță IPJ Argeș şi am câștigat la Tribunalul Argeş tot ce se putea. S-a declarat apel de către intimat şi Curtea de Apel Piteşti l-a admis, invocând prematuritatea acțiunii.
  Am observat că le-ați sugerat altor colegi să revină cu o altă sesizare. Mă puteți ajuta ?
  Mulțumesc anticipat !

  • Florin Răican 15 ian. 2018 | reply

   Da, va pot ajuta introducand o noua cerere cu motivatia ca incepand cu 01.07.2017 dreptul a devenit actual.

 132. Ioan Doroftei 15 ian. 2018 | reply

  D-le avocat, am inteles ca sunt cazuri cu sentinta definitiva. Intrebarea mea este: Au primit sumele cuvenite, si daca DA, dupa ce perioada de timp?
  Multumesc

  • Florin Răican 15 ian. 2018 | reply

   Am dat deja de exemplu situatia celor 40 de politisti care si-au primit banii reprezentand ajutoarele prevazute de Legea nr. 284/2010 de la I.P.J. Botosani dupa ce hotararile care consfinteau plata de indata a acestor drepturi au ramas definitive. Intervalul de timp a fost de ordinul saptamanilor dar nu pot preciza exact cate saptamani. Nu detin aceasta informatie.

   • Alin 23 ian. 2018 |

    Buna ziua,
    In primul rand doresc sa va felicit pentru ceea ce faceti si pentru abilitatea de care dati dovada.
    Sunteti amabil sa-mi spuneti daca exista o postare privind hotararea si argumentarea instancei in cazul celor 40 de politisti? Daca da, unde o gasesc-sub ce link, iar daca nu este o puteti posta sau trimite cand aveti timp?
    Totodata imi puteti trimite documentele necesare pentru actiune in instanta pe linia L284/2010 – salarii compensatorii, precum si onorariul dv. Mentionez ca am trecut in rezerva in Martie 2017.
    Multumesc anticipat.

   • Florin Răican 23 ian. 2018 |

    Este vorba de mai multe hotarari si nu doar de o singura hotarare cu 40 de politisiti. Eu am primit aceste hotarari prin amabilitatea unui domn general de brigada (nu am solicitat permisiunea domniei sale de a-i folosi numele) caruia ii multumesc inca o data. Rog reveniti in cateva zile si daca timpul imi va permite caut acele hotarari si vi le trimit.

 133. dumitru 15 ian. 2018 | reply

  Buna seara, d-ul Raican!
  Am iesit la pensie pentru limita de varsta, in anul 2016, de la IJJ Gorj. (suntem mai multi colegi)
  Va rog, daca puteti sa-mi trimiteti ce documentatie trebuie, daca ne puteti reprezenta si onorariul dumneavoastra.
  Va multumesc anticipat .

 134. Ghe. Druta 15 ian. 2018 | reply

  Buna seara ! Suntem un grup de pensionari MAI, din Galati, care am ieșit la pensie în anul 2016, respectiv pana la data de 30.06.2017.
  Pentru aceasta va sa-mi trimiteti toate informatiile necesare pentru actiune in instanta (inscrisuri necesare, onorariul si pasii care trebuie urmati).
  Va multumesc !

 135. Dobre Dănuț 15 ian. 2018 | reply

  Buna ziua. Am ieșit la pensie îndeplinind toate condițiile de vechime la data de 01.08.2016 din MAp.N. Doresc sa aflu dacă sunt eligibil pentru revendicarea respectivelor ajutoare și dacă da, va rog să-mi trimiteți informațiile necesare pentru a mă reprezenta în instanță. Mulțumesc.

  • Florin Răican 15 ian. 2018 | reply

   Avand in vedere situatia prezentata de dvs. apreciez ca puteti revendica cu succes in instanta ajutoarele prevăzute de Legea 284/2010. Va trimit documentatia solicitata.

 136. BIVOLARU OVIDIU 15 ian. 2018 | reply

  Buna ziua domnule avocat. Va multumim, pentru faptul va va implicati in rezolvarea recuperarii ajutoarelor banesti cuvenite militarilor si politistilor pensionati prevazute de Legea 284/2010. Va rog sa-mi trimiteti informatii, onorariul dumneavoastra si pasii de urmat pentru deschiderea procesului privind recuperarea ajutoarelor banesti cuvenite conform legii. Am iesit la pensie pentru limita de varsta la data de 01.03.2016 si am o vechime in serviciu de 25 ani.
  CU RESPECT

  • Florin Răican 15 ian. 2018 | reply

   Si dvs. si celor care au solicitat doar informatii, fara a pune alte intrebari, le-am trimis cele solicitate pe adresele de e-mail indicate.

 137. Isache Liviu Costelus 15 ian. 2018 | reply

  Vreau sa ma înscriu.

 138. Marin 15 ian. 2018 | reply

  Buna ziua, am iesit la pensie in 2015, din M. Ap. N. , doresc sa actionez in judecata m.ap.n.-ul pentru recuperarea ajutoarelor de trecere in rezerva. Va rog sa-mi trimiteti un mail cu documentele necesare. Va multumesc.

 139. Barbu Sorin 15 ian. 2018 | reply

  Buna ziua, domnule avocat!
  Am trecut in rezerva pe data de 28.02.2017 si doresc sa intru in posesia drepturilor banesti cuvenite prin prevederile Legii 284/ 2010. Pentru aceasta rog a binevoi sa-mi trimiteti toate informatiile necesare pentru actiune in instanta (inscrisuri necesare, onorariul, modul de desfasurare a procesului).
  Va multumesc anticipat! Cu deosebit respect!

 140. DUMITRU 15 ian. 2018 | reply

  Buna ziua d-le avocat. Am iesit la pensie pentru limita de varsta din MApN la data de 31.03.2016, cu o vechime efectiva realizata de 30 ani si 6 luni. M-ar interesa informatiile necesare introducerii unei cereri de chemare in judecata avand ca obiect plata ajutoarelor prevazute de Legea 284/2010, precum si elementele referitoare la documentele necesare , onorariul si explicatii detalioate despre proces.
  Cu respect

  • Florin Răican 15 ian. 2018 | reply

   V-am trimis informatiile solicitate la adresa indicata de dvs.

 141. Gimi 15 ian. 2018 | reply

  Sunt trecut in rezerva cu decizie medicala gradul 3 cu pensie de serviciu anticipat partiala din Februarie 2017 .va rog sa mi trimiteti si mie document ele necesare pentru o actiune . In instanta ,Onorariu si alte informatii necesare

 142. Bargaoanu Mihai 15 ian. 2018 | reply

  Buna ziua,
  Am iesit la pensie incepand cu data de 01.09.2017. Mai beneficiez de salariile compensatorii la iesirea la pensie ?? Si dac da,ce trebuie sa fac in continuare.
  Va multumesc.

  • Florin Răican 15 ian. 2018 | reply

   Din pacate nu mai puteti beneficia. Noua lege intrata in vigoare la data de 01.07.2017 nu mai prevede plata ajutoarelor o data cu trecerea in rezerva.

 143. Gruia Paul Dumitru 15 ian. 2018 | reply

  Am iesit la pensie la data de 18.04.2016 de la I.P.J. Teleorman si pana acum nu am depus nici o cerere la angajator pentru plata acestor solde. Mai pot acum cere angajatorului calcularea si plata acestor solde?

  • Florin Răican 15 ian. 2018 | reply

   Puteti cere si una si alta adica si calcularea si plata. Trebuie insa precizat ca aceasta nu este o conditie necesara prealabila pentru introducerea unei cereri de chemare in judecata avand ca obiect plata ajutoarelor prevazute de Legea 284/2010.

 144. Liviu 15 ian. 2018 | reply

  Am ieșit la pensie în data de 02.07.2017, raportul de trecere in rezervă a fost introdus pe data de 06.06.2017 iar ordinul de cadre de trecere in rezervă a fost emis pe data de 27.06.2017. Mentionez faptul că raportul de trecere in rezerva cât și ordinul de cadre de trecere in rezervă au fost emise și aprobate cu reglementările din Legea nr.284/2010, anexa VII, sectiunea 3 art.20 alin.1și alin.2 și Legii nr.223/2015. Mai pot beneficia la drepturile prevăzute în Legea 284.

 145. Canache Neculai 15 ian. 2018 | reply

  Bună ziua Domnule Avocat, menționez că am ieșit la pensie începând cu februarie 2015 din aviația militară cu o vechime de 34 de ani. Pentru a intra în posesia drepturilor bănești cuvenite este neapărat să dau în judecată instituția din care am făcut parte sau se vor aplica de la sine prevederile legii 284/2010 ?
  Vă mulțumesc.

  • Florin Răican 15 ian. 2018 | reply

   Intr-o tara cu democratie avansata nu ar fi fost necesar sa initiati un astfel de proces pentru a vi se plati ajutoarele prevazute de lege, ajutoare care au si rolul de a va multumi intr-un fel pentru tot ceea ce ati facut in acesti 34 de ani. Din pacate, in acest moment singura alternativa este instanta de judecata. Poate in viitor lucrurile se vor schimba.

 146. Costache Mihai Niculae 15 ian. 2018 | reply

  Felicitări dl.avocat pt.castugarea drepturilor militare. O intrebare; Dacă au câștigat acest drept au intrat si in posesia sumelor respectivecsau se amână plata lor? Am iesit si eu la pensie in luna oct.2016 din MAI -Sectia Poliției Transporturi Constanta unde se pune problema ordonatorului de credit daca este IPJ Cta sau IGPR deoarece noi apartineam ca subordonare direct de Directia Poliției Transporturi din cadrul IGPR însă eram platiti pe stat de IPJ Cta la fel si logistica! Suntem un grup de 10 pensionari si ca punem întrebarea in vederea colaborarii; Avem șansa să câștigăm aceste drepturi si de a intra in posesia banilor sau doar sa castigam in instanta si atat? Dorim să ne transmiteți toate cheltuielile reprezentand taxe si onorarii! Multumesc mult! Cu respect!

  • Florin Răican 15 ian. 2018 | reply

   Clientii mei inca nu au intrat in posesia ajutoarelor pentru ca hotararile lor nu sunt inca definitive. Este o chestiune de timp. Insa trebuie sa stiti ca aproximativ 40 de colegi de-ai dvs. de la I.P.J. Botosani au intrat deja in posesia ajutoarelor. Au castigat aceste drepturi in instanta iar I.P.J. Botosani a efectuat plata. Repet sunt bani incasati la acesta ora. Pe adresa de e-mail va trimit informatiile necesare.

 147. Viorel S. 15 ian. 2018 | reply

  Va rog să-mi trimiteți procedura și onorariul dvs. pentru deschiderea procesului privind recuperarea ajutoarelor cuvenite. Ieșit la pensie limita de vârstă februarie 2015.

  • Florin Răican 15 ian. 2018 | reply

   Si dvs si celorlalti solicitanti le-am trimis informatiile solicitate pe adresele de e=mail indicate. In cazul in care nu primiti informatiile imediat, rog reveniti cu o noua solicitare.

 148. Capota Sorin Mihai 15 ian. 2018 | reply

  Bună ziua. Numele meu este Capota Sorin Mihai și sunt pensionar MAI din data de 12.06.2012. Nu am beneficiat de de ajutorul de pensionare. Va rog sa mă ajutați pentru obținerea în instanță a acestui ajutor de pensionare. Va rog sa-mi trimiteți toate datele pentru această acțiune. Va mulțumesc anticipat. Cu deosebită stimă.

 149. ion popa 15 ian. 2018 | reply

  Vreau sa ma inscriu

 150. Cristi S 15 ian. 2018 | reply

  Buna ziua domnule avocat. Sunt fost ofiter, am ieșit la pensie la 15.03.2017, anticipat partial și doresc recuperarea ajutoarelor. Care sunt documentele necesare, eventuale modele? Vă mulțumesc anticipat

 151. Nicu 15 ian. 2018 | reply

  Buna ziua, sunt pensionar MApN din septembrie 2015. Rog a-mi transmite cele necesare pentru actionarea angajatorului in judecata pentru plata ajutoarelor la trecerea in rezerva si onorariul dvs. Multumesc, mult succes!

 152. Ciocalau Daniel 15 ian. 2018 | reply

  Buna ziua, domnule avocat!
  Am trecut in rezerva pe data de 01.03.2017 si doresc sa intru in posesia drepturilor banesti cuvenite prin prevederile Legii 284/ 2010. Pentru aceasta rog a binevoi sa-mi trimiteti toate informatiile necesare pentru actiune in instanta (inscrisuri necesare, onorariul, modul de desfasurare a procesului).
  Va multumesc anticipat! Cu deosebit respect!

 153. Diaconu Vasile 15 ian. 2018 | reply

  Buna dimineata!
  Sunt militar in rezerva, am iesit la pensie in septembrie 20016. Am dat in judecata M.Ap.N. pentru platile cuvenite si am pierdut inclusiv la Curtea de Apel. Ce mai pot face in acest caz?
  Cu multumiri,
  Colonel(r) Vasile Diaconu

  • Florin Răican 15 ian. 2018 | reply

   Daca hotararile instantelor au fost motivate invocand prematuritatea o puteti lua de la capat aratand ca de la 01.07.2017 dreptul la ajutoare nu mai poate fi suspendat (vedeti Decizia ICCJ invocata in cuprinsul articolului).

 154. Andras Liviu 15 ian. 2018 | reply

  Buna ziua, domnule avocat!
  Am trecut in rezerva pe data de 01.05.2017 si doresc sa intru in posesia drepturilor banesti cuvenite prin prevederile Legii 284/ 2010. Pentru aceasta rog a binevoi sa-mi trimiteti toate informatiile necesare pentru actiune in instanta.
  Va multumesc anticipat! Cu deosebit respect, Liviu!

 155. Pirvanel Grigore 15 ian. 2018 | reply

  Va salut. Am trecut in rezerva in martie 2016 anticipat partial .pierdut un rinichi .Am vechime in serviciu 26 ani si as dori sa vă intreb eu as avea vreo samana sa primes ceva? Mulțumesc.

 156. Tudor Marius 15 ian. 2018 | reply

  Iesit la pensie cu data de 01 07 2013 pe caz de boala gr III.Nu am beneficiat nici de ajutoare nici de salarii compensatorii.Se mai poate face ceva?Va multumesc!

 157. Viorel Dan 15 ian. 2018 | reply

  Va salut cu respect. Eu am iesit la pensie de invaliditate in decembrie 2011, si am luat la iesirea din sistem 12 salarii compensatorii prevazuta la aceea data. Doresc sa stiu daca pot face si cum sa beneficiez de ajutoarele prevazute de Leg 284 si daca da, cum pot proceda?

 158. Toader Gabriela 15 ian. 2018 | reply

  Buna ziua, am fost ofiter in MI 1990-2016, pensionara, doresc recuperarea drepturilor cuvenite la trecerea in rezerva . Cu respect.

 159. solca dumitru 15 ian. 2018 | reply

  Vă rog ajutati-ma si pe mine. am trecut în rezerva la 31.05 2017 la 47 ani si 6 luni cu o vechime efectivă de 30 ani si o vechime acumulată de 53 ani. virsta de pensionare 59ani si 6 luni. ultima functie de subofiter coeficient 3.15. cu studii superioare la esalon SMFA.
  Doresc sa beneficiez si eu de plățile compensatorii si ajutoare conform legii. Ce trebuie să fac?

  • Florin Răican 15 ian. 2018 | reply

   Recomandabil ar fi sa introduceti o astfel de cerere la instanta competenta. V-am trimis informatiile necesare despre un astfel de proces.

 160. Popescu Aurel 15 ian. 2018 | reply

  Vă salutăm. Suntem un grup de pensionari MAI care am ieșit la pensie în anul 2016, respectiv pana la data de 01.07.2017. Dorim sa va contactam pentru relații suplimentare legate de onorariu, posibilitatea reprezentării în București etc. Cu respect!

  • Florin Răican 15 ian. 2018 | reply

   V-am trimis informatii si modalitati de contact la adresa de e-mail indicata de dvs.

 161. Strugaru Adrian 15 ian. 2018 | reply

  Buna ziua,
  Am ieșit la pensie începând cu data de 30.06.2017 și as dori să intru în posesia datelor necesare pentru demararea procedurilor in instanța. Vă multumesc.

 162. Marian TUDOR 15 ian. 2018 | reply

  Ofițer MApN ieșit la pensie 30.11.2015. Vechime efectivă 37 ani și 3 luni. Vă rog să-mi trimiteți cele necesare.

 163. Paul Tyty 14 ian. 2018 | reply

  Am ieșit la pensie în data de 30.11.2016 și aș dori să recuperez plățile compensatorii! Vă rog frumos să-mi comunicații modalitatea! Mulțumesc anticipat! Cu stimă!

 164. Draghici Constantin 14 ian. 2018 | reply

  Am iesit la pensie indeplinind toate conditiile de vechime la data de 30.06.2017. Va rog sa-mi spuneti daca am dreptul la respectivele ajutoare si daca da sa imi comunicati informatiile necesare pentru a ma reprezenta in instanta. Multumesc.

  • Florin Răican 14 ian. 2018 | reply

   Intrucat la data de 30.06.2017 Legea nr. 284/2010 era în vigoare apreciez ca aveti dreptul la plata ajutoarelor ocazionate de trecerea in rezerva.

 165. Neagoe Gheorghe 14 ian. 2018 | reply

  Buna ziua domnule avocat. Sunt fost polițist de frontiera, am ieșit la pensie la 31.10.2016, la limita de vârstă și doresc recuperarea ajutoarelor. Vă mulțumesc anticipat

 166. clipea ion 14 ian. 2018 | reply

  am iesit la pensie la limita de varsta 01.08.2012 , as dori sa imi transmiteti daca se poate cum pot actiona sa imi castig drepturile neacordate (ajutorul la trrecerea in rezerva)si daca acest drept poate fi castigat, multumesc mult.

  • Florin Răican 14 ian. 2018 | reply

   In mod categoric puteti obține in instanta ajutoarele prevazute de Legea 284/2010. V-am trimis informatiile solicitate prin e-mail.

 167. Bolohan Sorin 14 ian. 2018 | reply

  Buna seara, domnule avocat!
  Am trecut in rezerva pe data de 31.05.2017 si doresc sa intru in posesia drepturilor banesti cuvenite prin prevederile Legii 284/ 2010. Pentru aceasta rog a binevoi sa-mi trimiteti toate informatiile necesare pentru actiune in instanta (inscrisuri necesare, onorariul, modul de desfasurare a procesului). Mentionez faptul ca pe data de 19.12.2017 am trimis o petitie ministrului Apararii Nationale, prin care imi ceream aceste drepturi … inca astept raspunsul.
  Va multumesc anticipat! Cu deosebit respect, Sorin!

 168. Margescu Mariana 14 ian. 2018 | reply

  Am trecut in rezerva in Decembrie 2016 și as dori sa aflu pașii de urmat pentru recuperarea soldelor compensatorii. Mulțumesc anticipat.

 169. Constantin 14 ian. 2018 | reply

  Va salut si ma bucur ca ajutati colegii pensionari sa-si aperedrepturile in instante, daca politicienii le incalca si ministerele se dau lovite ca ju pot sa plateasca drepturile legale suspendate. Doresc sa apelez si eu la dvs. Astept datele.

  • Florin Răican 14 ian. 2018 | reply

   Veti primi informatiile solicitate in cel mai scurt timp.

 170. Burlacu Sorin Marcel 14 ian. 2018 | reply

  Bună seara. Suntem un grup de 8 politisti pensionari de la I.P. J Ialomita, care am trecut în rezerva în anul 2016 și vrem sa luam legatura cu dumneavoastră pentru a deschide in instanță, acțiune civila în vederea acordării ajutoarelor de trecere în rezerva. Pot aduce personal la cabinetul dumneavoastră documentele necesare dacă îmi trimiteți pe email. Mulțumesc. Pot fi contactat la nr de telefon 0729389320. Mulțumesc anticipat.

  • Florin Răican 14 ian. 2018 | reply

   Datorita numarului relativ mare de solicitari cel mai bine pentru mine este sa discutam prin intermediul e-mail-ului. Imi este mai usor sa tin o evidenta exacta a celor discutate. Dar, daca va puteti deplasa la Mangalia, va astept si la Cabinet.

 171. Fili Matei 14 ian. 2018 | reply

  Am ieșit la pensie în octombrie 2001, la 41 de ani. Mi s-a greșit de la început vechimea, în loc de 35 de ani vechime, am trecut în rezerva cu 25 de ani, pt.ca am fost la parașutism, la Buzău, și în loc de an la an, am fost trecut cu 3 luni la an. De la CMJ, mi s-a spus sa dau în judecata pe cei care au greșit și sa le cer daune morale. Am vechime de 43 de ani, din care 10 prin contribuția la Casa de Pensii de Stat. Pensia este de 1908 lei. Vechimea efectiva 31 ani, 4 luni, 19 zile. În serviciu 21 ani, 6 luni, 10 zile. La fond pt.pensia suplimentara, 28 de ani. Clasa a III, pt. 15 ani. Ce mai pot face?

 172. Moldoveanu Petrică 14 ian. 2018 | reply

  În cazul pierderii în instanțe și a fondului și apelului se mai poate face ceva ? Pensionar Mi din decembrie 2011. Mulțumesc anticipat pentru eventualul sfat(răspuns)

  • Florin Răican 14 ian. 2018 | reply

   Avand in vedere principiul de drept enuntat in motivarea hotararii ce face obiectul articolului nu se pune problema de a pierde. Totusi, daca asta se va intampla o vom putea lua de la capat deoarece, in cazul invocarii prematuritatii ca obstacol in realizarea drepturilor, e va putea introduce o noua actiune.

 173. Eracle Marian 14 ian. 2018 | reply

  Bună seara dl.avocat.
  Am ieșit la pensie pe data de 01.06.2015 având vârsta de 49 ani și 7 luni cu stagiul complet de cotizare 26 de ani și 6 luni și stagiul total de cotizare realizat de 51 de ani 5 luni și 19 zile. Am rugămintea să-mi trimiteți informații, onorariul și pașii de urmat. Menționez că am fost subofițer MApN.
  Mulțumesc anticipat.

  • Florin Răican 14 ian. 2018 | reply

   Buna seara! V-am trimis informatii la adresa specificata de dvs.

 174. Sava gheorghe 14 ian. 2018 | reply

  Buna seara am iesit la pensie in 14 .04.2017 de la arma Jandarmi cu o vechime de 26 ani 10 luni si 10 zile as putea beneficia de salarii ? Va rog daca puteti sa-mi trimiteti ce documentatie imi trebuie si onorariul dumneavoastra va multumesc anticipat .

  • Florin Răican 14 ian. 2018 | reply

   Buna seara! Veti primi toate informatiile necesare in cel mai scurt timp pe e-mail.

 175. Pislaru Vasile Eugen 14 ian. 2018 | reply

  Ofiter MAI, am iesit la pensie la 31.03.2016. Prjn SNPPC nu am rezolvat nimic iar la Curtea de Apel Galati ne-a fost respins apelul. Daca ma puteti ajuta, rog trimiteti formularele si coditiile reprezentarii de catre dvs. Multumesc.

 176. Tănase Mușală 14 ian. 2018 | reply

  Am ieșit la pensie la data de 01.04.2017 cu o vechime de peste 30 ani in armată.Aș dori să știu ce demersuri trebuie făcute.

 177. georgica irimia 14 ian. 2018 | reply

  Ce parere aveti de fostii militari angajati trecuti in rezerva la varsta de 40 de ani (conf.leg.384/2006.art.45), din motive neimputabile lor, care nu pot beneficia de scaderea grupei de munca din varsta standard de pensionare (conf.Lg.223/2015.art.21), cu toate ca au realizat vechimea in specealitate de 15 ani care se cere in legea pensiilor militare (Leg.223/2015.art16) si de ce oare sunt bagati la art.19 la fel cu cei cu o vechime in specealitate de doar 10 ani care, normal, neavand vechimea in specealitate de 15 ani, nu pot beneficia altfel. O sa spuneti ca nu am realizat vechimea efectiva de 25 de ani la data trecerii in rezerva asa cum prevede legea, deoarece stau si ma intreb: ce rost mai are vechimea in specealitate in cazul nostru si de ce noua nu ni se adauga la vechimea efectiva cumulata (conf.art.25.din Leg223/2015), vechimea realizata anterior armatei (tinand cont ca am venit in armata prin transfer) la fel ca la cei in activitate, si vechimea realizata ulterior armatei cum ar fi somajul (de la trecerea in rezerva), vechimea realizata ulterior armatei asa cum li s-a adaugat cadrelor militare care dupa trecerea in rezerva au putut cumula la vechimea efectiva vechimea realizata in viata civila pana la intrarea in vigoare a Lg.223/2015. De ce lor se poate si noua nu, tinand cont ca am fost dati afara din sistem dupa 19 ani de armata (fiind participanti in teatre de operatii externe ca Afganistan si Irak), avand la trecerea in rezerva, majoritatea dintre noi, o vechime efectiva de 23 ani? si nici nu am beneficiat de ordonante asa cum au beneficiat cadrele militare inclusiv pana in 2010 si nici de salarii compensatorii, pensie anticipata , pensie anticipata partial asa cum beneficiaza cei in activitate conform Lg.223/2015 . Eu cred ca am fost discriminati din toate punctele de vedere, tinand cont de CONSTITUTIA ROMANIEI.art.16.alin.1 si 2: (1) Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari. (2) Nimeni nu este mai presus de lege. Cu toate acestea cei din MApN sunt indiferenti la aceasta situatie, fara sa tina cont macar de art 2.lit.a,b si f din legea 223/2015. Principiile de baza ale sistemului pensiilor militare de stat sunt urmatoarele: a) principiul unicitatii, potrivit caruia statul organizeaza si garanteaza sistemul de pensii militare de stat bazat pe aceleasi norme de drept, pentru toti participantii la acesta; b) principiul egalitatii, prin care se asigura tuturor participantilor la sistemul de pensii militare de stat un tratament nediscriminatoriu intre persoane aflate in aceeasi situatie juridica, in ceea ce priveste drepturile si obligatiile prevazute de lege; f) principiul recunostintei fata de loialitatea, sacrificiile si privatiunile suferite de militari, politisti si functionari publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si familiile acestora pe timpul carierei. Se acorda un tratament discriminatoriu fostilor militari angajati, trecuti in rezerva la varsta de 40 de ani din motive neimputabile lor conf.Leg.384/2006.art.45, fata de cei in activitate. cu privire la pensiile militare (Leg.223/2015.art.21),in care la vechimi egale in armata si in viata civila cei in activitate beneficiaza de scaderea grupei de munca, iar cei in rezerva nu. Ar trebui sa se respecte macar art.2.lit.b din Leg.223/2015, la care cei din MApN vad ca nici acum prin proiectul de modificare a legii pensiilor militare nu au venit cu reglementari in acest sens.

 178. Bota Marcel Vasile 14 ian. 2018 | reply

  vreau si eu sa ma inscriu, am iesit la pensie in anul 2015, MAI politist,

 179. Georgescu Elena 14 ian. 2018 | reply

  Buna seara , 25.05.2010 iesit la pensie subofiter , va rog si eu daca se poate la cateva informatii. Multumesc

 180. Costache 14 ian. 2018 | reply

  Am iesit la pensie in aprilie 2011 vreau sa stiu daca imi pot recupera drepturile in instanța?

 181. marian Buga 14 ian. 2018 | reply

  am iesit pe data de 30.06.2016 având vechime de 28 de ani.beneficiez de ajutoare?ce trebuie sa fac?

  • Florin Răican 14 ian. 2018 | reply

   V-am trimis informatii despre inscrisurile necesare, onorariu si modul de desfasurare a procesului pe e-mail. Daca nu primiti niciun e-mail rog reveniti.

 182. Vasile P 14 ian. 2018 | reply

  Am iesit la pensie pe data de 31.08.2017,credeti ca pot beneficia de soldele compensatorii pentru anii lucrati in MApN respectiv 30 ani respectiv 20 solde conform statutului cadrelor militare.

  • Florin Răican 14 ian. 2018 | reply

   Potrivit art. 44, alin. 1, pct. 9 din Legea nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (publicată în M.O. nr. 492/28.06.2017, data intrării în vigoare fiind 01.07.2017): „La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare.” Asadar, daca legea care prevedea plata ajutoarelor a fost abrogata la data de 01 iulie 2017 iar dvs. ati iesit la pensie pe la data de 31.08.2017 parerea mea este ca nu beneficiati de ajutoarele prevazute de Legea nr. 284/2010. Este nedrept dar daca nu apar alte modificari legislative nu cred ca puteti beneficia de ajutoare.

 183. Stan Costel 14 ian. 2018 | reply

  Sunt pensioner MAI din data de 08.09.2017 , mai beneficiez de ajutor . Am varsta de 52 ani si o vechime in MAI de 30 de ani i 6luni . De asemenea la pensionare am aflat ca in perioada 1993 – 1994 am fost pus la dispozitie 4 luni fara a lua la cunostinta . In acesta perioada nu beneficiez de grupa speciala. Mai pot da in judecata pentru vechime in munca sau sa prescis fapta. Asept un raspuns.

 184. Chiriță Neculai 14 ian. 2018 | reply

  Am ieșit la pensie în iunie 2016 și aș vrea să-mi trimiteți lista documentelor necesare, onorariul dumneavoastră și explicații despre proces. Mulțumesc frumos. Cu deosebit respect Neculai Chiriță

 185. viorel voaidas 14 ian. 2018 | reply

  Am iesit la pensie la data de 03.06.2016 la varsta de 53 de ani, am lucrat ca Politist 32 ani, am pierdut procesul pe motivul prematuritatii actiunii. Rog sa-mi trmiteti pe adresa de mail documentele necesare unei noi acțiuni. cu respect.

  • Florin Răican 14 ian. 2018 | reply

   Documentele au fost trimise. In situatia in care nu le primiti reveniti cu o noua cerere.

 186. Vlasa Cristian 14 ian. 2018 | reply

  Buna seara,d-ul Raican!
  Am iesit la pensie anticipat,in 31 august 2017,la varsta de 50 ani,cu o vechime in serviciu de 25 de ani si 8 luni.
  Va rog sa imi spuneti daca pot beneficia de solde compensatorii!
  Va multumesc!

  • Florin Răican 14 ian. 2018 | reply

   Potrivit art. 44, alin. 1, pct. 9 din Legea nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (publicată în M.O. nr. 492/28.06.2017, data intrării în vigoare fiind 01.07.2017): „La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare.” Asadar, daca legea care prevedea plata ajutoarelor a fost abrogata la data de 01 iulie 2017 iar dvs. ati iesit la pensie cu o luna mai tarziu parerea mea este ca nu beneficiati de ajutoarele prevazute de Legea nr. 284/2010. Este nedrept dar daca nu apar alte modificari legislative nu cred ca puteti beneficia de ajutoare.

 187. Mazere Romica 14 ian. 2018 | reply

  Cu respect dl. Florin, am fost agent la Penitenciarul Bacau, sunt pensionar din data de 06.07 2016, de la varsta de 50 ani(varsta limita era la 58 ani) cu o vechime militara de 31 ani , doresc sa va intreb daca pot beneficia de plati compensatorii si de ajutoare si cum procedez? Va multumesc!

  • Florin Răican 14 ian. 2018 | reply

   Pentru recuperarea ajutoarelor prevazute de Legea 284 nu exista in acest moment decat varianta actionarii in instanta a angajatorului. Eu va trimit informatii complete despre acest lucru iar dvs urmeaza sa apreciati daca veti solicita aceste drepturi in instanta sau nu. Rog verificati adresa de e-mail. Daca nu primiti informatiile rog reveniti cu cerere noua.

 188. Florin 14 ian. 2018 | reply

  Subofițer de politie (agent) în prioada februarie 1992 – februatie 2016, doresc să intru în posesia informatiilor privind procedura de urmat în vederea obținerii drepturilor prevăzute de art.20 din Anexa VII – capitolul 3 a legii 284/2010 .

 189. sandu viorel 14 ian. 2018 | reply

  Subofițer arma auto 1979-2014 ,pensionar doresc recuperarea drepturilor cuvenite la trecerea în rezerva

  • Florin Răican 14 ian. 2018 | reply

   V-am expediat pe adresa de e-mail indicata algoritmul procesului de recuperare a ajutoarelor.

   • Nik 14 ian. 2018 |

    Bună seara. Am ieșit la pensie în luna septembrie 2015 și as dori sa știu dacă mă pot încadra pentru a acționa în instanță de a beneficia de ajutoare conform legii. Mulțumesc!

   • Florin Răican 14 ian. 2018 |

    Buna seara! Da, puteti solicita in instanta plata ajutoarelor prevazute de lege.

 190. Bostanica 14 ian. 2018 | reply

  Bostanica Ghiorghe pensionat la termen la 27.10.2013 de la IGPR – MAI, vachime 35ani politist . nu am primit nici un leu la pensionare nici conform statutului nici dupa legea 284/2010 . S-a prescris sau mai pot solicita aceste drepturi . Tel 0728––

  • Florin Răican 14 ian. 2018 | reply

   Puteti solicita in instanta obligarea angajatorului la plata ajutoarelor prevazute de Legea 284/2010. Verificati adresa de e-mail.

 191. ERDEI ALEXANDRU 14 ian. 2018 | reply

  Pensionar MAI pentru limita de varsta; 1990 martie-2016 martie, as dori recuperarea salariilor compensatorii conform legii.

 192. Morarescu 14 ian. 2018 | reply

  Daca am trecut in rezerva cu 31iulie2017 mai pot cere platile compensatorii

  • Florin Răican 14 ian. 2018 | reply

   Legea nr. 284/2010 face vorbire despre ajutoare. Daca la aceste ajutoare va referiti atunci raspunsul este negativ deoarece pot fi solicitate doar de cei care au trecut in rezerva inainte de data de 01.07.2017.

 193. N.I 14 ian. 2018 | reply

  Bună ziua m-am pensionat la 1 septembrie 2017, vechime in serviciu 35 de ani 11 luni si 16 zile + condiții de munca speciale 16 ani și 6 luni = vechime cumulată 52 ani 5 luni și 16 zile din care vechime pensie suplimentara 34 ani și 8 zile cu un procent de 101% =92 % vechime + 9% pensie suplimentara. Prin ordonanta din 7 august am pierdut indexarea de 5.25 % pt anul 2017. Legal mai pot solicita ajutoarele prevăzute după pensionare?

  • Florin Răican 14 ian. 2018 | reply

   La data pensionarii dvs. Legea nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (publicată în M.O. nr. 492/28.06.2017, data intrării în vigoare fiind 01.07.2017) nu mai prevedea acordarea ajutoarelor odata cu trecerea in rezerva. Puteti solicita orice in instanta insa ma tem ca in situatia expusa de dvs. nu mai exista baza legala pentru plata ajutoarelor.

  • Fechete Viorel 14 ian. 2018 | reply

   Dar indexarea cu 5.25 % prevăzute de hg59 din 2016 articole. 12 alin. 2 mai poate fi obținută avid în vedere oug 59 din 2017 prin care sa modificat articole 59 din legea 223 din 2015.va rog sa observați și prevederile articole 60 din oug 59 și data intrări lui în vigoare .15 09 iar eu m am pensionat cu data de 01 09 2017

 194. florin 14 ian. 2018 | reply

  M-am judecat in 2012 si am pierdut la |Tribunalul Dolj.Ce trebuie sa mai fac?

  • Florin Răican 14 ian. 2018 | reply

   Puteti preciza motivul, cum a motivat instanta? Probabil pe prematuritate… Nimic nu va impiedica sa introduceti o noua cerere de chemare in judecata motivat de imprejurarea ca, dupa data de 01.07.2017, au incetat efectele suspendarii dreptului. Rog observati raspunsurile precedente sau continutul articolului.

 195. Nistor Deiac Ionita 14 ian. 2018 | reply

  am castigat in 2014 la TMB- salariile compensatorii si ajutoarele-Curtea de Apel Bucuresti-a judecat recursul si a casat sentinta- motivanad ca aceste drepturi exista,sunt inatacabile -dar atat timp cat sunt amanate la plata printr-o OG- nu putem intra in posesia lor- Ma inscriu !

  • Florin Răican 14 ian. 2018 | reply

   Decizia Curtii de Apel este corecta. Dreptul la recuperarea ajutoarelor s-a nascut la data de 01.07.2017 potrivit principiului de drept exprimat si dezvoltat de I.C.C.J. in Decizia nr. XXIII din 12 decembrie 2005 cu privire la aplicabilitatea dispozitiilor art. 41 ind. 1 alin. (1) din Legea nr. 50/1996, introdus prin Ordonanța Guvernului nr. 83/2000, referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihnă.

 196. Chirea Ion 14 ian. 2018 | reply

  Ofiter arma aviație,1989-2016 , pensionar, doresc recuperarea drepturilor cuvenite la trecerea în rezervă.

  • Florin Răican 14 ian. 2018 | reply

   V-am trimi setul de informatii necesare la adresa de e-mail indicata de dvs. Nu ezitati sa ma contactati pentru eventualele intrebari suplimentare.

   • NIL 15 ian. 2018 |

    Buna ziua, este adevart ca de la data de 01.07.2007 a intrat Legea salarizarii dar numai la Demnitari. La ceilalti bugetari incncepand cu data de 01.01.2018. Si cei ce au iesit la pensii dupa 31.08.2018, ar trebuii sa beneficieze di ei de platile compensatorii. Parerea mea. Va multumesc.

 197. Circu Ioan 14 ian. 2018 | reply

  Am ieșit la pensie în data de 01.o2.2014 pensie anticipa având 28 ani la MAI având 52 ani mai am dreptul la salariu compesatorii,de asemenea pot săi acționez în judecată .Vă mulțumesc!

 198. bucsa vasile 14 ian. 2018 | reply

  Am iesit in 2015 , M.a.i as dori cateva informatii va rog pe mail daca se poate. multumesc

  • Florin Răican 14 ian. 2018 | reply

   V-am trimis informatiile solicitate la adresa de e-mail indicata de dvs.

 199. Ionescu Lucian 14 ian. 2018 | reply

  Ar fi de specificat si cine a primit efectiv banii … pt. ca in tara mai sunt care au castigat (adica au dreptul la bani dar la terminarea cauzei suspendarii – cine zice daca mai e criza sau nu?) dar nu au primit nici un leut.
  Pentru cine s-a pensionat in septembrie, mai sunt ceva sanse, sau cu noua lege a salarizarii s-a eliminat orice sansa?

  • Florin Răican 14 ian. 2018 | reply

   In finalul articolului se precizeaza ca hotararile nu sunt definitive, asadar cei doi reclamanti nu au intrat in posesia banilor reprezentand ajutoarele prevazute de Legea 284/2010. Rog insa sa aveti in vedere caracterul de noutate al motivarilor instantei. Asta este scopul articolului! Observati ca cererile au fost admise pe baza unei motivatii diferite fata de alte cereri de acest fel din tara, pe baza unui principiu stabilit chiar de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie printr-o decizie din 2005 atunci cand a dezlegat o situatie de drept similara. Rog cititi cu atentie si observati ca acest principiu de drept nu a putut fi aplicat decat cererilor introduse dupa data de 01.07.2017 adica dupa data la care noua lege a eliminat ajutoarele pentru cei care trec in rezerva. In ceea ce priveste sansele celor pensionati in septembrie de aprimi ajutoare cred ca acestea sunt inexistente la acest moment. Daca nu intervin alte modificari legislative nu exista cadrul legal necesar pentru obligarea angajatorilor la plata acestora.

 200. Mihuț 14 ian. 2018 | reply

  am iesit din M:A.I. in 2011 pe caz de boala,am luat cele 10 salarii.Care se rezumau la 1o mil veci. Aveam dreptul la salarii compesatorii?

 201. Bernat Relu 14 ian. 2018 | reply

  Subofiter arma pompieri,1984-2013,pensionar,doresc recuperarea drepturilor cuvenite la trecerea in rezerva

  • Florin Răican 14 ian. 2018 | reply

   Pe adresa de e-mail indicata de dvs. v-am trimis informatiile necesare introducerii unei cereri de chemare in judecata avand ca obiect plata ajutoarelor prevazute de Legea 284/2010

 202. Mititelu Nicusor 14 ian. 2018 | reply

  Vreau sa mă înscriu.

  • Florin Răican 14 ian. 2018 | reply

   Rog verificati adresa de e-mail. V-am trimis lista documentelor necesare, onorariul si explicatii detaliate despre proces.

Adăugați un comentariu

reset all fields