Infractiuni / cercetare penala

Asistăm și reprezentăm persoane fizice și persoane juridice în fața organelor de cercetare penală (Poliție și Parchete), inclusiv în cauze complexe instrumentate de unitățile specializate ale Parchetului General (DIICOT, DNA) privitor la acuzații de infracționalitate economică, financiară, criminalitate organizată, terorism. Asistăm în cauze penale la orice instanță din România sau din Uniunea Europeană, inclusiv în cauze cu mandat de arestare europeană. Obținem soluții favorabile în procese ce vizează măsurile preventive (arest preventiv). Formulăm cereri pentru stabilirea regimului de executare, contestații la executare, recunoașterea hotărârilor judecătorești pronunțate în străinătate, ș.a.

Accidente rutiere

Asigurăm asistență juridică specializată victimelor accidentelor rutiere în încercările pe care le fac de reparare a prejudiciilor materiale și morale suferite în urma accidentelor în care au fost implicate fără voia lor. Prin experiența acumulată de-a lungul timpului reușim să obținem obligarea asigurătorilor de răspundere civilă auto – acolo unde sunt îndeplinite condițiile legale – la plata unor daune morale consistente.

Banci / clauze abuzive

Analizăm contractele sau convențiile de credit, identificăm clauzele abuzive, oferim remedii juridice pentru armonizarea contractelor de credit cu legislația privitoare la protecția drepturilor consumatorilor. Aplicăm legislația comunitară în contestațiile la executare ce au ca obiect executarea bunurilor ipotecate proprietatea consumatorilor.

Litigii comerciale

Înclinăm balanța în favoarea clienților noștri implicați în litigii rezultate din nerespectarea clauzelor contractuale, din prestarea de servicii neconforme sau incomplete. Recuperăm creanțe în măsura în care acestea sunt certe, lichide și exigibile. Asigurăm servicii de interpretare a contractelor în concordanță cu legislația națională sau comunitară. Asistăm agenții economici implicați în negocieri cu parteneri de afaceri români sau străini.

Contencios administrativ

Analizăm actele și contractele administrative. Explicăm mecanismului de funcționare a contenciosului administrativ. Redactăm acțiuni în justiție împotriva actelor administrative individuale sau normative. Oferim consultanță în ceea ce privește revocarea, suspendarea sau anularea actelor administrative precum și obligarea autorităților publice la emiterea de acte administrative.

Minori si familie

Oferim consultanță în ceea ce privește adoptarea regimurilor matrimoniale, asistență juridică și reprezentare în instanță în procese de divorț, exercitarea autorității părintești asupra minorilor, stabilirea locuinței copiilor, stabilirea pensiei de întreținere și a alocațiilor pentru minori, stabilirea programului de vizită, numele ce va fi purtat după desfacerea căsătoriei. Situații de nulitate a căsătoriei. Reprezentăm clienții în acțiuni privind partajul bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei sau partajul creditelor ipotecare. Abordăm procese privind stabilirea, recunoașterea ori contestarea filiației sau tăgada paternității. Reprezentăm în procese de adopție (condiții, efecte, încetare).

Divort cu element de extraneitate

Asistăm și reprezentăm în fața instanțelor române, pentru desfacerea căsătoriei, cetățeni români care domiciliază ori s-au căsătorit în străinătate precum și cetățeni străini care au domiciliul sau reședința în România.

Proprietate privata

Aplicăm normele privind limitele legale ale dreptului de proprietate – picătura streșinii, distanța pentru construcții, dreptul de trecere. Explicăm problemele sensibile în ceea ce privește proprietatea comună și proprietatea periodică. Apărăm în instanță dezmembrămintele dreptului de proprietate (superficie, uzufruct, uz, abitație, servitute). Ajutăm la stabilirea dreptului de proprietate pe calea uzucapiunii imobiliare.

Mosteniri / Testamente

Oferim consultanță pentru redactarea de testamente olografe. Asistăm părțile interesate la întocmirea testamentului autentic și la execuțiunea testamentară. Redactăm și susținem acțiuni de partaj succesoral. Consiliem în ceea ce privește transmiterea moștenirii (acceptarea moștenirii, beneficiul de inventar, renunțarea la moștenire, sezina, petiția de ereditate) și dobândirea certificatului de moștenitor.

Executare silita

Oferim consultanță privind scopul, obiectul și efectuarea executării silite. Analizăm legalitatea titlurilor executorii. Redactăm și susținem acțiuni în contestație la executarea silită.

Contracte

Oferim consultanță, asistență și reprezentare juridică în ceea ce privește încheierea contractului, interpretarea contractului, efectele contractului, încetarea contractului precum și a posibilităților de anulare a contractului și de cesiune a contractului cu referire la contractul de vânzare, contractul de schimb, contractul de furnizare, contractul de report, contractul de locațiune, contractul de antrepriză, contractul de transport, contractul de mandat, contractul de agenție, contractul de intermediere, contractul de depozit, contractul de asigurare, contractul de rentă viageră, contractul de întreținere. Redactăm și remitem la cerere contracte nenumite.

Partaj

Asigurăm consiliere în ceea ce privește regulile aplicabile și criteriile partajului judiciar. Asistăm și reprezentăm interesele clienților în fața instanțelor judecătorești pentru dobândirea în mod corect a cotei parte ce revine fiecărui comoștenitor din masa partajabilă.

Ordonanta de plata

Consiliem creditorii pentru verificarea domeniului de aplicare al creanțelor deținute, efectuarea somațiilor către debitori și stabilirea instanțelor competente. Redactăm cereri de ordonanță și determinăm dobânda aplicabilă. Pentru debitori, redactăm întâmpinări și comunicăm modalități de contestare a creanței.

Societati / Asociatii si fundatii

Asigurăm servicii de constituire și de transformare a societăților. Explicăm mecanismul cesiunii de părți sociale. Oferim sediu social. Reprezentăm societățile în fața Registrului Comerțului. Oferim consultanță pentru suspendarea activității, reluarea activității, reorganizare sau lichidare judiciară. Înființăm asociații și fundații, le consiliem din punct de vedere juridic și le reprezentăm în instanță ori de cîte ori este necesară modificarea actelor constitutive și /sau a statutelor acestora.

Munca

Asistăm și reprezentăm atât angajații cât și angajatorii în litigii de muncă izvorâte din încheierea, executarea și încetarea contractelor individuale de muncă și în disputele privind contractele colective de muncă.

Carte funciara

Ajutăm la înscrierea drepturilor tabulare în cartea funciară, la notarea unor drepturi, raporturi și fapte juridice în cartea funciară. Întocmim și depunem acțiuni în instanță pentru rectificarea înscrierilor de carte funciară.

Proprietate intelectuala

Oferim servicii de consiliere și reprezentare în fața autorităților române și comunitare în vederea înregistrării mărcilor, desenelor și brevetelor dumneavoastră precum și în vederea protejării acestora ulterior înregistrării.

Real estate / achizitii proprietăți

Oferim consultanță juridică în achiziția de proprietăți (terenuri, case, apartamente, locuințe multi familiale, condominiumuri, ș.a.). Sprijinim investitorii în identificarea oportunităților și în edificarea de clădiri cu destinație locativă sau turistică în zona litoralului Mării Negre.

Contraventii

Apărăm persoanele fizice și persoanele juridice împotriva potențialelor abuzuri săvârșite de agenții constatatori sau de organele de control cu prilejul constatării contravențiilor și al întocmirii proceselor verbale de contravenție.

Diaspora

Ajutăm cetățenii români stabiliți în străinătate în problemele privind apostilarea și traducerea înscrisurilor, recunoașterea hotărârilor judecătorești pronunțate în străinătate (exequatur), transcrierea certificatelor de căsătorie și de naștere, reprezentare în procese de divorț, reînnoirea actelor de identitate, ș.a.